Звіт керівника за 2012-2013 навчальний рік

 

      Звіт про свою роботу за 2012-2013 навчальний рік  я хочу розпочати з історії  про керівника освітнього закладу у відпустці.  Історія така: приїхавши в готель, він записав у реєстраційній формі у графі «професія» - керівник. У готелі менеджер запитав: «А чим Ви керуєте?» На що керівник  закладу відповів : «Я керую людьми». Зацікавлений менеджер перепитав : «Як Ви це робите?» Відповідь була короткою: «Добре». Керівникові дуже хотілося якнайшвидше занести речі у номер і піти на море. Але впродовж усієї відпустки він запитував себе: «А як я це роблю насправді? Наскільки гарний я лідер? Від чого це залежить – від особливостей моєї особистості, від уваги, яку я приділяю людям, чи від того, наскільки чіткі  та  структуровані  завдання я даю працівникам? Чи веду я колектив правильним шляхом? Як я можу покращити свої лідерські якості? »

     Впевнена, що кожен керівник  повинен вміти бути  лідером для команди і для окремих працівників.  Керівник навчального закладу  проводить такі важливі процеси, як модернізація і розвиток освіти. У  цій діяльності неможливо на сучасному етапі без організації педагогічного менеджменту. Лідерство і менеджмент - терміни, які нерозривно пов’язані між собою. Але між ними є таки різниця.

     Лідерство – це робити правильні речі. Менеджмент – робити речі правильно.

     Саме на таких засадах я намагаюся будувати роботу нашого закладу, організовувати, надихати та спрямовувати роботу ввіреного мені колективу.   Час потребує педагога-новатора, прибічника педагогіки нового часу, здатного вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, запроваджувати нововведення, винаходити щось корисне, замінювати віджите новим.  Розуміючи цю важливу місію, постійно підвищую свій професійний рівень, цікавлюся всім новим, намагаюся рухатися у ногу з часом.

І. МЕРЕЖА ТА КОНТИНГЕНТ ЗАКЛАДУ

     За проектною потужністю ЦРД «Гармонія» розрахований на 600 місць. П’ять групових приміщень переобладнано. Тому кількість місць складає 335. На кінець підзвітного року контингент  склав 436  дітей. У закладі функціонують сім груп для дітей від 1,5 до 3-х років, 11 груп для дітей дошкільного віку, 2 групи для дітей з вадами мови та 1 різновікова група. Групи переважно комплектувалися протягом липня-вересня 2012 року. За звітний період  до закладу прийнято 132 дитини.

     Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей працівників  ВП «Південно-Українська атомна електростанція», службовців та підприємців.

ІІ. КАДРОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

     Навчання та розвиток дітей у закладі забезпечують 135 правників – 69 осіб молодшого обслуговуючого персоналу, 6 медичних працівників, 60 педагогів, з них – 2 вихователів-методистів, 3 вчителів-логопедів, практичний психолог, соціальний педагог, 4 музичних керівників, 5 інструкторів з фізичної культури, 45 вихователі.

     Освітній рівень педагогічного колективу має такі показники:

 • мають повну вищу освіту: магістр – 2 особи – 3%; спеціаліст- 36 осіб – 60%
 • мають базову освіту:бакалавр– 4 – 7%
 • неповна вища:молодший спеціаліст – 18 осіб – 30%

     Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

 • «спеціаліст вищої категорії» –8 осіб – 13%
 • «спеціаліст першої категорії» - 4 особи-7%
 • «спеціалістІІ категорії» -2 особи – 3%
 • «спеціаліст» – 46 осіб – 77%
 • звання «вихователь-методист» -4 особи – 7%
 • звання «старший вихователь» - 1 особа – 1%

     Згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення професійної майстерності та підлягають атестації.

     Для постійного професійного зростання педагогіву 2012-2013 навчальному році адміністрацією продовжували створюватися умови та булоорганізовано ряд заходів.

 1. Курси підвищення кваліфікації пройшли – 8 педагогів.
 2. Проатестовано – 6 педагогів.
 3. Проведено  діагностування професійної підготовки педагогів.
 4. Плідно працював Клуб для молодих вихователів «Сходинки майстерності».
 5. Проведено ряд тематичних  консультацій.
 6. Працювала Педагогічна студія.
 7. Проведено ряд відкритих переглядів та майстер-класів.

     Станом на 01.06.2013 року у закладі існує вакансія 1 ставки музичного керівника.Упродовж звітного періоду чітко відслідковувалася тенденція щодо стабілізації педагогічного колективу. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу відзначалася позитивною результативністю.

ІІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦРД 

     Упродовж 2012-2013 навчального року для колективу дошкільного навчального закладу пріоритетними були такі  завдання:

 •  відновлення пріоритету сімейного виховання для забезпеченнярозвитку особистісного потенціалу дитини;
 • формування сталих світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості особистості;
 • розвиток духовної культури особистості.

     Пріоритетним напрямком роботи закладу, як у підзвітний період, так і у попередні роки,  залишається турбота про фізичний розвиток дітей, охорона та зміцнення їх здоров’я. Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувалося через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових здоров’язберігаючих технологій. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичного, педагогічного  та обслуговуючого персоналу значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження. Протягом 2012-2013 навчального року впроваджувався комплекс спеціальних заходів  у період сезонного підйому захворюваності. Проблемою залишається захворюваність дітей після вихідних та святкових днів.

IV. ВНЕСОК КЕРІВНИКА В ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

     Організація  навчально-виховного процесу у нашому дошкільному    здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та спрямована на реалізацію проблемного питання  та основних завдань. Зміст  навчально-виховного процесу у  ЦРД визначається Базовим компонентом дошкільної освіти.  

     Дошкільна освіта передбачає орієнтацію на особистість дитини, створення сприятливих умов для формування самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до оточуючих, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреби пізнавальних  психічних процесів. Тому наш Центр розвитку дитини «Гармонія»  став справжнім осередком   формування   ефективної форми здобуття дошкільної освіти.  Змістовне перспективно-календарне тематичне планування  сприяло проведенню цікавої роботи з дітьми у формі розвивально-ігрових та розвивально-творчих годин. За останні п’ять років у закладі створена    дієва форма навчально-виховної зайнятості дітей.

     Для впровадження інноваційних методів, форм роботи  ми   маємо хорошу матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення, професіоналів-вихователів, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню. Вважаю, що головне  у нашій діяльності -  збереження  особистісно-орієнтованої  моделі розвитку наших вихованців  та залучення   молодого  покоління педагогів  до  подальшого вдосконалення  тієї системи роботи з дітьми,   яка створена у закладі за останні роки.  З цією метою у закладі у підзвітному навчальному році добре організована робота з наставництва. Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити  лише додає наснаги  та сенсу життя.  Хочу виразити задоволення тим, що переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експериментувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.

     Характерною особливістю побудови навчально-виховного   процесу у нашому дошкільному закладі  є активне  впровадження інноваційних технологій. Тому разом з методичною службою, педагогічним колективом:

 • максимально спрямовуємо методичну роботу на надання адресної допомоги кожному педагогу, індивідуалізацію  методичної  допомоги;
 • будуємо навчально-виховний процес за середовищною моделлю та за  пріоритетними напрямками роботи;
 • використовуємо сучасні та ефективні форми організації   розвивального та предметно-ігрового середовища;
 • впроваджуємо парціальні програми, за допомогою яких реалізуємо  освітні завдання інваріантної частини навчального плану.

     Особливу увагу  приділяю реалізації проблемного питання закладу щодо гармонійного розвитку особистості наших вихованців шляхом формування цілісної картини світу, життєвої компетентності та особистісної культури. Впровадження парціальних програм дає можливість розширити  та поглибити можливості розвитку особистості  кожної дитини та реалізувати пріоритетні напрямки роботи закладу в цілому.  З цією метою у закладі організована робота  гуртків  за такими напрямками: гуманітарний, оздоровчо-профілактичний та художньо-естетичний. Продовжувала роботу різновікова група, де забезпечено індивідуалізацію навчання та розвитку кожному малюку, врахування  особистих потреб та здібностей дитини. Постійно видавалися друковані примірники дайджестів, оновлювалися сторінки на інтернет-сайті закладу, де висвітлювалися особисті досягнення талановитих дітей. Організована робота  студії для старших дошкільників на базі дитячого радіо «Радіопузики».

       У 2012-2013 навчальному році належна увага приділялася  вдосконаленню  у кожній віковій групі розвивального предметно-ігрового середовища, яке забезпечує  індивідуальний розвиток пізнавальних здібностей, дає можливість залучити малюків до відкриття  нових відомостей про предмети та явища навколишнього світу, стимулює їх до активної творчої діяльності.  Основним напрямком роботи з дітьми вважаю забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного та фізичного розвитку.  

     Велику увагу у своїй роботі   приділяю створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою домагаюся від педагогів формування у  вихованців гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчати дітей обачності, навичкам орієнтування і швидкої реакції в екстремальних ситуаціях. У закладі  традиційно  проводяться Тижні безпеки життєдіяльності, КВК, тематичний місячник «Увага! Діти – на дорозі!» та інші, бесіди, вікторини,  розваги, виставки  дитячих малюнків, екскурсії та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Отже,  проведення роботи з питань  безпеки життєдіяльності у комплексі формує у маленьких громадян  уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти в небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.

     Все це дало нам змогу завоювати позиції лідерства на рівні міста, вийти на Всеукраїнський та  обласний рівні, також завоювавши першість. Про це свідчать останні здобутки та перемоги у конкурсах протягом 2012 та 2013 років.

V. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА ЦРД "ГАРМОНІЯ" 

     З метою ініціювання участі  педагогів, активних батьків у діяльності закладу прийнято такі форми самоуправління:

 • Педагогічна рада
 • Батьківський комітет та батьківські комітети груп
 • Профспілковий комітет
 • Загальні збори батьків та членів трудового колективу
 • Комісія з охорони праці
 • Пожежно-технічна комісія

     Управлінські рішення та дії завідувача ЦРД у 2012-2013 навчальному році  були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу та виконання річних завдань.  Це:

 • комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 • організація заходів з підготовки та реалізації проектів у навчально-виховному процесі;
 • підготовка та подання матеріалів для участі у Всеукраїнському конкурсі інвестиційних проектів;
 • складання бюджетного запиту на 2013 рік;
 • планування та проведення ремонтних робіт;
 • надання якісних освітніх послуг, організація переддошкільної освіти батьків майбутніх вихованців;
 • організація роботи групи «Я граюся разом з мамою»;
 • постійна робота над створення позитивного іміджу закладу. Тому за допомогою батьків було оновлено власний веб-сайт. Інформація готується керівником, методичною службою, вузькими спеціалістами, медичними працівниками  та розрахована, в першу чергу, на батьків, педагогів, колег з усієї України. Цікаві пізнавальні статті, фотогалерея, діяльність благодійного фонду, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ЦРД, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;
 • організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, результативно, є невід’ємною складовою  успішного управління закладом;
 • організація роботи з батьками та громадськістю.

     До  адміністративної діяльності завідувача дошкільним закладом щільно примикають фінансово-господарські питання. Керівник повинен забезпечити створення умов для зміцнення здоров’я дітей, їх належного виховання та навчання. Але,  я  впевнена, що без чітко налагодженої системи заклад не буде працювати як єдиний механізм, його діяльність не буде високо ефективною.

     У нашому дошкільному навчальному закладі створено відповідну систему контролю, в основу якої покладено науковий підхід до управління та керівництва всіма підрозділами.

     Для того, щоб створити систему контролю, розроблено модель динамічно - інформаційного забезпечення управління дошкільним закладом. Дану модель змінюємо, модернізуємо, відповідно до поставлених цілей та  завдань на кожен навчальний рік,  змісту та шляхів вирішення проблемного питання. Завдяки такому інформаційному забезпеченню управлінської діяльності ми маємо змогу впорядковувати потоки інформації, спрямовувати процес управління на кінцевий результат, своєчасно і об’єктивно відстежувати можливі зміни, визначати позитивні та негативні сторони нашої діяльності, оперативно розробляти та реалізувати управлінські рішення, аналізувати досягнення та здійснювати корекцію.

     Всю інформацію розділено на блоки. Саме така зручна систематизація інформації  й є для керівника орієнтиром у роботі, допомагає зосередити увагу на основних напрямках діяльності закладу.

     Щоб дана інформаційна модель спрацювала, ми раціонально розподілили функції між членами адміністрації. Так, наприклад, за блок „А” – «Інформація про створення умов навчання і виховання»  відповідальність покладена на медичний персонал, за блок „Б” – «Інформація про організацію та якість  навчально-виховного процесу ” та за блок „В” – «Інформація про роботу з кадрами» відповідає методична служба.

      Завідувач дошкільним закладом володіє всією інформацією та відповідає за конкретні питання зі всіх інформаційних блоків, як то : охорона життя та здоров’я дітей, запобігання травматизму, якість планування роботи закладу, результати комплексного та тематичного вивчення стану навчально-виховної роботи, фінансові питання тощо.

     Нормативні документи вивчаємо на педагогічних радах, педагогічних годинах, нарадах при завідувачу.

     Колектив закладу  добре розуміє, що  якість освіти сучасного дошкільника є ключовою проблемою збереження і прогресивного розвитку  інтелектуального потенціалу майбутнього нашої держави. Тому проектування розвитку  дошкільної освіти вкрай необхідне для подальшої роботи  будь-якого творчого колективу. Врахувавши реальний якісний стан надання педагогами освітніх послуг, забезпечення наочно-дидактичним та ігровим матеріалом, матеріально-технічне забезпечення закладу, освітній рівень педагогічного колективу в цілому, ми розробили  Концепцію розвитку закладу   до 2016 року, яка охоплює всі напрямки та види роботи дошкільного закладу.  Перспективний план дає можливість планомірно та послідовно вдосконалювати роботу колективу над проблемним питанням, розробляти шляхи реалізації окремих питань, вбачати кінцевий результат впровадження у навчально-виховну роботу  інноваційних технологій, прогнозувати  освітній процес. Він є основою для складання річного плану роботи закладу.   Внутрішній контроль планується у закладі  з урахуванням періодичності відвідувань освітньо-виховних заходів, доцільності  проведення перевірок  та  на основі  проведеного аналізу роботи закладу за попередній навчальний рік.

     Результати контролю розглядаються на нарадах різних рівнів та відображаються  у  наказах, довідках,  інформаційних повідомленнях, аналітичних записках.

     Щотижня проводжу  адміністративні наради, де плануємо роботу на тиждень, детально обговорюємо  першочергові справи, розглядаємо поточні  питання  щодо координації роботи всіх служб закладу, питання проведення поточних ремонтів, обговорюємо шляхи зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Адміністративні наради дають можливість охопити контролем всі  напрямки   діяльності закладу.

     Один раз  на  квартал  проводяться виробничі наради, де розглядаємо питання організації харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання закладу, правил техніки безпеки та охорони праці,  дотримання правил внутрішнього  розпорядку  тощо.

     Наради при завідувачу  проводяться тричі на рік, у період між педагогічними радами, де розглядаємо та обговорюємо такі питання : результативність роботи вузьких спеціалістів, рівень  проведення  тематичних тижнів (Екологічний тиждень, Тижні безпеки життєдіяльності, Тиждень сім’ї, Тиждень гурткової роботи, Тиждень добра),  організація  різноманітних режимних моментів тощо.

     Створена у нашому закладі система контролю дає можливість попередити  виникнення ускладнень у роботі всіх підрозділів, знайти причини недоліків,  детально проаналізувати  їх та вчасно вжити  ефективних заходів для їх усунення.

     Організація роботи зі звернення громадян  є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у завідувача були  127 осіб.  Головними питаннями, які порушувалися під час бесід, є працевлаштування та офомлення дитини до дошкільного закладу. 

VIРОЛЬ КЕРІВНИКА У ЗМІЦНЕННІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДУ 

     Центр розвитку дитини «Гармонія» є комунальним закладом, тому матеріальне і фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Для належного функціонування закладу протягом 2012-2013 навчального року активно залучалися спонсорські  та благодійні внески, надавалися додаткові освітні послуги, що сформувало зароблені закладом кошти. Завдання адміністрації полягає у оптимальному прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні фінансового ресурсу. Питання  господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти  і знання нормативно-правової бази щодо їх залучення та використання.

     Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою. Фінансові асигнування на  2013 рік, як і на попередні роки, заплановано   на захищені статті і лише частково на утримання дошкільного закладу.

     У звітному періоді на потреби закладу за кошти місцевого бюджету було  придбано миючі, чистячи, дезінфікуючі засоби та труби. Всього на 11267 грн.

     За спонсорські кошти та кошти благодійної допомоги було придбано комп’ютерну техніку, принтер, набори дитячих та ігрових меблів, плазмові екрани, будівельні матеріали, лінолеум, кондиціонер, вхідні двері, металеві хвіртки, пісочниці, лавки, фарбу різнокольорову, електроприлади, електролампи, сантехнічні товари, канцтовари, миючі, чистячі та дезінфікуючі засоби, новорічні іграшки та костюми для дорослих, предмети індивідуального догляду; завезено пісок.

Всього на 76822 грн.

     Зароблені закладом кошти від надання платних послуг склали 104767 грн. Кошти спеціального рахунку використані на заробітну плату керівникам гуртків, преміювання працівників – 61057 грн, обов’язкові платежі до бюджету – 22164 грн;  оплата  інтернет-послуг – 229 грн; придбання будівельних матеріалів – 5783 грн.  Залишок на 01 червня склав – 12215 грн.

     За благодійні внески батьків виконано благоустрій території, обладнано ігрові майданчики, виконувався поточний ремонт групових приміщень.

     Активне осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий лише за умов засвоєння нововведень, бачення власної  перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: