Положення про батьківський комітет

 1. Загальні положення

1.1. Батьківський комітет ЦРД «Гармонія» є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей у ЦРД «Гармонія».

1.2. У своїй роботі батьківський комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об'єднання громадян», Конвенцією про права дитини, Положенням про центр розвитку дитини, Статутом ЦРД «Гармонія», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.3. Рішення про заснування батьківського комітету ЦРД «Гармонія» ухвалюється на загальних зборах батьків ЦРД «Гармонія».

1.4. Легалізація (офіційне визнання) батьківського комітету є обов'язковою. Про зміни в складі батьківського комітету повідомляють керівництво ЦРД «Гармонія».

1.5.  Батьківський комітет може припинити свою діяльність через реорганізацію або ліквідацію закладу, саморозпуск, примусовий розпуск.

 2. Мета, завдання, основні принципи роботи батьківського комітету

 2.1. Метою роботи батьківського комітету є:

 • захист законних інтересів своїх дітей як в органах громадського самоврядування, так і в ЦРД «Гармонія», у державних та судових органах;
 • надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної освіти.

 2.2. Основні завдання батьківського комітету:

 • сприяти формуванню всебічно розвиненої особистості дитини;
 • надавати допомогу в створенні в ЦРД «Гармонія» умов, безпечних для життя і здоров'я дітей;
 • вживати заходів для розвитку у дітей природних здібностей та обдарувань;
 • всебічно зміцнювати зв'язки між родинами ЦРД «Гармонія», щоб встановити єдність їх виховного впливу на дітей;
 • організовувати роботу з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за виховання та розвиток дітей;
 • сприяти вирішенню питання розвитку матеріально-технічної бази ЦРД «Гармонія» та його благоустрою.

 2.3. Основними принципами діяльності батьківського комітету є:

 • законність;
 • гласність;
 • колегіальність;
 • толерантність;
 • виборність;
 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків ЦРД «Гармонія».

 3. Організація діяльності батьківського комітету

 3.1. Батьківський комітет ЦРД «Гармонія» формується за рішенням комітетів груп.

3.2. За потреби батьківський комітет ЦРД «Гармонія» може скликати збори батьків закладу.

3.3. Правочинний склад зборів становить не менш, як дві третини від загальної кількості дітей у ЦРД «Гармонія».

 3.4. Рішення ухвалюються більшістю голосів. Якщо загальні збори батьків закладу провести неможливо, то питання, що потребують розгляду загальними зборами, виносяться на обговорення зборів батьків груп. У такому разі рішення ухвалюється за підсумками зборів батьків груп більшістю голосів.

 3.5. Рішення зборів батьківського комітету доводиться до відома батьків, керівництва ЦРД «Гармонія» упродовж десяти днів (шляхом надання протоколу).

3.6. У разі, якщо член батьківського комітету достроково складає свої повноваження, на загальних батьківських зборах групи обирають нового члена.

3.7. Батьківський комітет складає план своєї діяльності відповідно до плану роботи ЦРД «Гармонія». План роботи складається у довільній формі і затверджується головою батьківського комітету.

 3.8. У разі недосягнення згоди між адміністрацією ЦРД «Гармонія» і більшістю членів батьківського комітету, питання вирішує управління освіти Южноукраїнської міської ради.

3.9. Голова батьківського комітету звітує про свою діяльність на загальних зборах батьків закладу раз на рік - у день виборів нового складу батьківського комітету.

4. Права та обов'язки батьківського комітету

4.1. Батьківський комітет ЦРД «Гармонія» має право:

 • встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, Южноукраїнським міським благодійним фондом «РОДИНА», підприємствами для надання юридичної, фінансової та матеріально-технічної допомоги ЦРД «Гармонія»;
 • поліпшувати організацію освітньої роботи;
 • сприяти покращенню харчування дітей;
 • сприяти вирішенню питань щодо благоустрою та забезпечення санітарно-гігієнічних умов у ЦРД «Гармонія» з метою зміцнення та захисту здоров'я і життя дітей, звертатися до адміністрації ЦРД «Гармонія», з проханням пояснити перспективи роботи закладу з окремих питань, що турбують батьків;
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності ЦРД «Гармонія»; звертатися до управління освіти Южноукраїнської міської ради, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питаннями, що стосуються розвитку та виховання дітей.

4.2. Для ефективнішого захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.

4.3. Батьківський комітет зобов'язаний:

 • виконувати плани роботи, затверджені головою батьківського комітету;
 • вести протоколи засідань батьківських зборів;
 • надавати інформацію про свою діяльність на прохання адміністрації ЦРД «Гармонія» або управління освіти Южноукраїнської міської ради;
 • залучати батьків до організації культурно-спортивних, оздоровчих заходів у ЦРД «Гармонія»;

4.4. Голова батьківського комітету ЦРД «Гармонія» є членом Южноукраїнського міського благодійного фонду «РОДИНА». Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради ЦРД «Гармонія» (за запрошенням керівника) під час розгляду питань, що належать до компетенції батьківського комітету

 

Категорія: