Статут Комунального закладу "Центр розвитку дитини "Гармонія"

                           

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Южноукраїнської міської ради Миколаївської області

від «14»_______03______2023 №_1262_      

______________Олександр АКУЛЕНКО

 

 

СТАТУТ

Центру розвитку дитини «Гармонія»

Южноукраїнської міської ради Миколаївської області

(у новій редакції)

1. Загальні положення

1.1.Центр розвитку дитини «Гармонія» Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (далі – заклад дошкільної освіти) є закладом дошкільної освіти, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний  розвиток, корекція фізичного та розумового розвитку дитини, фізичні, інтелектуальні і творчі здібності дітей дошкільного віку шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

1.2.  Статус: бюджетна установа.
1.3.  Тип закладу дошкільної освіти: центр розвитку дитини.
1.4.  Організаційно-правова форма: комунальний заклад.
1.5.  Форма власності закладу дошкільної освіти: комунальна.
1.6.  Повне найменування закладу дошкільної освіти: Центр розвитку  дитини «Гармонія» Южноукраїнської міської ради Миколаївської області.
1.7.  Скорочене найменування закладу дошкільної освіти: ЦРД «Гармонія».
1.8.  Місцезнаходження закладу дошкільної освіти: вулиця Набережна Енергетиків, будинок 25, місто Южноукраїнськ, Вознесенський район, Миколаївська область, 55002.
1.9.  Засновником закладу дошкільної освіти є Южноукраїнська міська рада Миколаївської області (далі-Засновник). Засновник самостійно або через управління освіти Южноукраїнської міської ради імені Бориса Грінченка (далі – уповноважений орган Южноукраїнської міської ради Миколаївської області) забезпечує:

1.9.1 фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально - технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування;

1.9.2 організовує оздоровлення, харчування та медичне обслуговування дітей;

1.9.3 соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу та технічного персоналу закладу дошкільної освіти;

1.9.4 фінансування на підвищення кваліфікації працівників закладу дошкільної освіти;

1.9.5 контроль за виконанням кошторису, використанням закладом дошкільної освіти публічних коштів, здійсненням експериментальної та інноваційної діяльності, якістю харчування дітей.

1.10. Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, Положенням про центр розвитку дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 року №1124, рішеннями Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Южноукраїнського міського голови, іншими нормативними-правовими актами та цим Статутом.

1.11. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

1.12. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку встановленого зразка, штамп, бланки з власними реквізитами і є не прибутковою установою та не має на меті отримання прибутку.

 

2.        Мета діяльності

2.1. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її фізичного та психічного здоров’я, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок  та готовності продовжувати освіту.

2.2. Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, духовності, гуманізму, набуття нею соціальної компетентності;
 • надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям, які потребують  корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного закладу та готовності до шкільного навчання;
 • надання комплексної педагогічної та психологічної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку дитини, тривалого лікування та реабілітації;
 • взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей з особливими освітніми потребами;
 • здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків);
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;
 • надання методичної і консультаційної допомоги сім'ям, залучення батьків до процесу  виховання, навчання та реабілітації дитини;
 • забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
 • провадження експериментальної та інноваційної діяльності.

2.3. Заклад дошкільної освіти провадить діяльність за такими основними напрямами:

 • раціональне використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, фінансових засобів;
 • організація роботи груп з метою виконання вимог Базового компонента дошкільної та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку;
 • проведення різних форм освітнього процесу (заняття в гуртках, секціях, студіях тощо) для своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних задатків, нахилів і здібностей дітей;
 • проведення серед населення роз'яснювальної роботи, спрямованої на розуміння проблем сімей, що виховують дітей з особливими освітніми потребами, виховання толерантного ставлення до таких дітей;
 • надання педагогам та батькам кваліфікованої допомоги з питань розвитку, виховання, навчання, реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами;
 • психолого-педагогічне обстеження дітей та вивчення їх оточення, розроблення індивідуального плану корекції розвитку дитини на основі індивідуальної реабілітаційної програми, здійснення системних психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному розвитку та сприяння всебічному розвитку дитини;
 • здійснення заходів, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень, яка потребує корекції та (або) розумового розвитку, сприяння всебічному розвитку дитини в сім'ї, формування стосунків з членами родини та громади тощо.

2.4. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

 1. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед Южноукраїнською міською територіальною громадою, здобувачами освіти, суспільством і державою та має повноваження:
 2. задовольняє потреби громадян відповідної території у здобутті дошкільної освіти та реалізує завдання дошкільної освіти, що визначені Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти;
 3. дотримується прав дитини у сфері дошкільної освіти;
 4. забезпечує рівень дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 5. створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
 6. формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
 7. сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;
 8. здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;
 9. поширює серед батьків психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дітей дошкільного віку;
 10. планує свою діяльності та формує стратегії розвитку закладу освіти;
 11. формує освітню програму закладу освіти;
 12. забезпечує добір і розстановку кадрів;
 13. відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);
 14. додержується фінансової дисципліни та зберігає матеріально-технічну базу;
 15. здійснює інші повноваження  відповідно до даного статуту.

2.6. Заклад дошкільної освіти надає дошкільну освіту:

 • громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
 • іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, у порядку встановленому для громадян України;
 •  для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, можуть вводитись додаткові освітні послуги, у тому числі на платній основі.

2.7. Заклад дошкільної освіти може створювати умови для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

2.8. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини, які здобувають дошкільну освіту у даному закладі, відповідно до чинного законодавства.

2.9. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними. Заклад дошкільної освіти має право укладати угоди після погодження із уповноваженим органом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, набувати прав та нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді.

 

3. Комплектування закладу дошкільної освіти​

3.1. Заклад дошкільної освіти розрахований на 22 групи, 348 місць.

3.2. Групи комплектуються за віковими ознаками. Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.

3.3. Групи можуть комплектуватися за сімейною (родинною) та іншими ознаками з урахуванням нахилів, здібностей та інтересів дітей, стану їх здоров'я, побажань батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил щодо утримання дітей в закладах дошкільної освіти.

3.4. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі центру розвитку дитини на підставі письмового звернення батьків або законних представників особи з особливими освітніми потребами в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

3.5. У закладі дошкільної освіти функціонують (або можуть функціонувати) групи:

 • загального типу розвитку;
 • спеціальні групи для дітей з особливими потребами;
 • індивідуального розвитку та догляду (зі зменшеною кількістю дітей);
 • різновікові групи;
 • спеціального призначення – корекційного та реабілітаційного спрямування (надання послуг з корекційної, педагогічної, психологічної, медичної, соціальної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового, віком від двох до шести (семи);
 • переддошкільної освіти.

3.6. У закладі дошкільної освіти функціонує 22 групи з денним режимом перебування дітей 10 годин 30 хвилин.

3.7. За бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини в закладі дошкільної освіти дитина може перебувати цілодобово, протягом дня або короткотривало (неповний день). Для дітей, які перебувають в закладі дошкільної освіти короткотривало, можуть утворюватися окремі групи. У закладі дошкільної освіти можуть функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, а також у вихідні та святкові дні.

3.8. При наявності (надходженні) чисельних звернень (прохань) батьків дітей, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, викладених у листі від 24.01.2007 року № 1/9-36 «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів», за погодженням із уповноваженим органом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області у закладі дошкільної освіти можуть за потреби організовуватися групи з 12-годинним режимом роботи.

3.9. Зарахування, відрахування, переведення дітей здійснюється відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

3.10. Групи формуються в межах граничної чисельності вихованців, що встановлена відповідно до визначених законодавством нормативів наповнюваності груп дітьми у закладі дошкільної освіти, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти.

3.11. Наповнюваність груп дітьми становить:

 • для дітей раннього віку (від одного до трьох років) – до 15 осіб;
 • для дітей передшкільного віку (від трьох до шести (семи) років) – до 20 осіб;
 • різновікові – до 15 осіб;
 • з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;
 • в оздоровчий період – до 15 осіб;
 • спеціальні групи для дітей з особливими потребами – 8-12 осіб;
 • в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами;
 • спеціального призначення – корекційного та реабілітаційного спрямування – до 8 осіб.

У період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) гранична кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах, визначена цим пунктом, не застосовується. Заклад дошкільної освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання дитини з особливими освітніми потребами та створенні інклюзивної групи.

Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп в закладі дошкільної освіти в залежності від демографічної ситуації.

3.12. Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти проводиться наказом директора закладу та здійснюється протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.

3.13. Прийом заяв про зарахування дітей до закладу дошкільної освіти також здійснюється з використанням системи електронної реєстрації на офіційному сайті управління освіти Южноукраїнської міської ради імені Бориса Грінченка.

3.14. До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати центр розвитку дитини.

3.15. Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

3.16. Для зарахування дитини з інвалідністю до закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються:

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

3.17. Першочергово до закладу дошкільної освіти зараховуються діти, які:

3.17.1 проживають на території обслуговування центру розвитку дитини (в разі її встановлення його засновником);

3.17.2 є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в даному закладі дошкільної освіти;

3.17.3 є дітьми працівників даного закладу дошкільної освіти;

3.17.4 належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

3.17.5 належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

3.17.6 перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у справах дітей;

3.17.7 діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

3.17.8 мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

Під час подання заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до центру розвитку дитини на загальних підставах.

Після зарахування до закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

3.18. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах закладу дошкільної освіти та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

Для переведення вихованця з закладу дошкільної освіти до іншого закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен подати директору відповідного закладу дошкільної освіти заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації.

Директор закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідного закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.

Переведення вихованця із закладу дошкільної освіти до іншого державного (комунального) закладу дошкільної освіти відбувається на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли за рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків).

3.19. За вихованцем зберігається місце в закладі дошкільної освіти у літній період та у таких випадках:

3.19.1 у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

3.19.2 у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

3.19.3 на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.

3.20. Відрахування вихованців із закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

3.20.1 за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

3.20.2 на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у центрі розвитку дитини відповідного типу;

3.20.3 у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

3.20.4 у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

3.20.5 у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

Директор закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

Забороняється відрахування дитини із закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.

Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом директора закладу дошкільної освіти.

У разі зарахування вихованця до закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти відрахування з закладу дошкільної освіти такого вихованця здійснюється на підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних систем взаємодії (у разі їх впровадження) або за запитом до відповідного закладу освіти про такі дані.

3.21. Під час прийому до закладу дошкільної освіти директор зобов’язаний знайомити батьків, або осіб що їх замінюють зі статутом закладу дошкільної освіти та режимом роботи закладу дошкільної освіти.

 

4. Режим роботи закладу дошкільної освіти

4.1. Заклад дошкільної освіти працює за 5-денним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя.

4.2. Щоденний режим роботи закладу дошкільної освіти: з 07.00 до 17.30. Тривалість перебування дітей в закладі дошкільної освіти упродовж робочого дня становить не більше 10 годин 30 хвилин.

4.3. За бажанням батьків та з урахуванням можливостей закладу дошкільної освіти діти можуть перебувати у закладі короткотривало (до 4 годин).

Для дітей, які перебувають у закладі дошкільної освіти короткотривало, можуть утворюватися окремі групи. У закладі дошкільної освіти можуть функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, а також у вихідні та святкові дні.

Якщо для створення окремої групи з короткотривалим перебуванням (до 4 годин) немає достатньої кількості дітей, то їх можуть зараховувати до відповідної групи центру розвитку дитини, що функціонує за повним режимом перебування, але без організації для них харчування за умови короткотривалого перебування.

 

5. Організація освітнього процесу

5.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти розпочинається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення дітей.

5.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи закладу дошкільної освіти визначає педагогічна рада та затверджується директором закладу дошкільної освіти.

5.3. Мовою освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є державна мова – українська.

5.4. Зміст освітнього процесу у закладі дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН України.

Для здійснення освітнього процесу заклад дошкільної освіти має право обирати чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.

5.5. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та передшкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

5.6. Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти. Освітня програма закладу дошкільної освіти – це єдиний комплекс спланованих і організованих освітніх компонентів. Схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується директором закладу дошкільної освіти.

Освітня програма повинна передбачати набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Заклад дошкільної освіти для формування освітніх програм може використовувати освітні програми, рекомендовані МОН.

На основі освітньої програми педагогічна рада закладу дошкільної освіти визначає план роботи на навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього процесу.

5.7. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти МОН, за погодженням з МОЗ.

5.8. Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) складається індивідуальна програма розвитку, що розробляється командою психолого-педагогічного супроводу центру розвитку дитини.

5.9. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Порядку організації діяльності інклюзивних груп у центрі розвитку дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530.

5.10. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає форми організації освітнього процесу.

5.11. Заклад дошкільної освіти організовує освітню діяльність з урахуванням гранично допустимого навантаження на дитину.

Щоденну кількість і послідовність занять визначають у розкладі, який складають з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог.

Розклад організації освітнього процесу затверджується директором закладу дошкільної освіти до початку навчального року.

5.12. Оцінювання виконання стандарту дошкільної освіти проводиться в кінці навчального року. Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться у закладі дошкільної освіти для того, щоб виявити та відстежити тенденції в розвитку якості освіти, встановити відповідність фактичних результатів освітньої діяльності в межах державних вимог до змісту, рівня її обсягу дошкільної освіти її заявленим цілям, а також оцінити ступень, напрям і причини відхилень від цілей.

5.13. Заклад дошкільної освіти організовує  освітній  процес  за  такими  пріоритетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий, лікувально-оздоровчий, гуманітарний, художньо-естетичний, дослідницько-пошуковий та пізнавальний.

5.14. У закладі дошкільної освіти може бути організована робота клубів, секцій, гуртків, студій для дітей віком від трьох до шести (семи) років, а також консультативних центрів для надання всебічної допомоги сім'ям, які виховують дітей вдома.

5.15. Заклад дошкільної освіти має право організовувати додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти.

Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого законного представника дитини. Додаткові освітні послуги надаються за рахунок коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних та юридичних осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним представником дитини та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Додаткові освітні послуги надаються на підставі письмової заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, що складається у довільній формі, та укладеного договору.

5.16. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник закладу дошкільної освіти має право затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках державної програми, за якою працює заклад дошкільної освіти.

5.17. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами у закладі дошкільної освіти утворюється в обов’язковому порядку інклюзивна група.

У разі утворення інклюзивної групи до штатного розпису закладу дошкільної освіти вводиться посада асистента вихователя, який забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу, бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку, адаптує навчальні матеріали з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

5.18. За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливо освітніми потребами. Асистент дитини з особливо освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до вимог законодавства.

 

6. Учасники освітнього процесу

6.1. Учасниками освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є:

 • здобувачі освіти - діти дошкільного віку;
 • педагогічні працівники: директор, вихователі-методисти, вихователі,  асистенти вихователів інклюзивних груп, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичний психолог, соціальний педагог, інструктори з фізкультури,  музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;
 • помічники вихователів;
 • медичні працівники;
 • батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють;
 • асистенти дітей з особливими освітніми потребами;
 • фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти;
 • інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, встановленому у закладі.

6.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується єдність навчання, виховання і розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюється безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів насильства та булінгу (цькування).

Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного, дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, цього Статуту та Положення.

6.3. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, охороняються конвенцією ООН «Про права дитини», чинним законодавством.

6.4. Кожна дитина, що виховується в закладі дошкільної освіти, має гарантоване державою право на:

 • безоплатну дошкільну освіту;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя;
 • якісне навчання за державними та авторськими програмами;
 • отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, розвитку словесної творчості, раннього оволодіння грамотою, усунення дефектів звукової вимови;
 • вибір занять у гуртках за інтересами;
 • розвиток своїх творчих здібностей та інтересів.

6.5. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

-  отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

-  подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

-  вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

6.6. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);
 • сприяти керівництву закладу дошкільної освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
 • виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі дошкільної освіти.

6.7. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

6.8. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти на тиждень, що відповідає тарифній ставці, становить:

 • вихователя – методиста – 36 годин;
 • вихователя групи загального типу – 30 годин;
 • вихователя інклюзивної групи, групи компенсуючого  типу – 25 годин;
 • практичного психолога – 40 годин;
 • музичного керівника – 24 години;
 • інструктора з фізкультури – 30 годин;
 • вчителя-логопеда – 20 годин;
 • керівника гуртка – 18 годин;
 • асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин;
 • соціального педагога – 40 годин.

6.9. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти обсягом менше тарифної ставки встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

6.10. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу дошкільної освіти здійснюються згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

6.11.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти.

6.12. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти мають право:

 • на академічну свободу;
 • на вільний вибір педагогічно доцільних  форм, методів і засобів розвитку, виховання та навчання, що відповідають освітній програмі;
 • на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи;
 • запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів власного закладу, міста, області, держави, зарубіжні досягнення;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів;
 • брати участь у роботі органів самоврядування центру розвитку дитини;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та експериментальну роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи центру розвитку дитини;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • на участь у роботі колегіальних органів управління центру розвитку дитини;
 • на безпечні і нешкідливі умови праці;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • на педагогічну ініціативу, розроблення та упровадження авторських освітніх програм, проєктів, методик, технологій, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому просторі;
 • на справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • на відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

6.13. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти зобов’язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення дітьми передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбності;

- формувати в дітей усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати дітей під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю дитині;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

6.14. Педагогічних та інших працівників закладу дошкільної освіти призначає на посади та звільняє з посад директор закладу дошкільної освіти у порядку, передбаченому установчими документами закладу, відповідно до законодавства.

6.15. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.

6.16. Працівники закладу дошкільної освіти відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

6.17. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти відповідно до ст. 51 Закону України «Про освіту» можуть проходити сертифікацію. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

6.18. Відповідно до ст.61 Закону України «Про освіту» педагогічний працівник, який  пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.

6.19. На підставі ч.5 ст.51 Закону України «Про освіту» педагогічний працівник, який  отримує доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджує і поширює методики компетентнісного навчання та нові освітні технології.

6.20. Педагогічні та медичні працівники закладу дошкільної освіти підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

6.21. У між атестаційний період відповідно до ч.2 ст.59 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підвищують власну кваліфікацію, яка може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

6.22. За успіхи у роботі працівникам встановлюється матеріальне та моральне заохочення, відповідно до чинного законодавства.

6.23. Педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

6.24. Працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку центру розвитку дитини, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

7. Управління закладом дошкільної освіти

7.1. Управління закладом дошкільної освіти здійснює його Засновник та уповноважений орган Южноукраїнської міської ради Миколаївської області.

7.2. Засновник закладу дошкільної освіти:

 • приймає рішення про реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу дошкільної освіти,  затверджує статут (його нову редакцію);
 • бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;
 • створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами,  дошкільної освіти;
 • створює умови для розвитку закладів дошкільної освіти усіх форм власності;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305.

7.3. Уповноважений орган Южноукраїнської міської ради Миколаївської області:

 • організовує наукове, програмно-методичне, кадрове, матеріальне забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;
 • призначає на посаду та звільняє з посади директора закладу дошкільної освіти;
 • затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу дошкільної освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • затверджує штатний розпис закладу дошкільної освіти на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу дошкільної освіти;
 • здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу дошкільної освіти;
 • організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти та контролюють хід їх здійснення;
 • забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;
 • забезпечує доступність будівель, споруд і приміщень закладу дошкільної освіти згідно з державними будівельними нормами і стандартами;
 • здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладу дошкільної освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування;
 • забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в закладі дошкільної освіти;
 • забезпечує створення в закладі дошкільної освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі дошкільної освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами  батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі дошкільної освіти;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305.

7.4. Безпосереднє керівництво роботою закладом дошкільної освіти здійснює його директор, повноваження якого визначаються законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положеннями, затвердженими Кабінетом Міністрів України, цим Статутом і посадовою інструкцією.

Директора закладу дошкільної освіти призначає і звільняє з посади уповноважений орган Южноукраїнської міської ради Миколаївської області з дотриманням чинного законодавства.

Директором закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

7.5. Директор закладу дошкільної освіти:

 • організовує діяльність закладу;
 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • затверджує освітню програма, схвалену педагогічною радою закладу;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • є представником закладу дошкільної освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти;
 • відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних особливостей, здібностей і потреб;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • подає на затвердження кошторис та штатний розпис до уповноваженого органу Южноукраїнської міської ради Миколаївської області;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку за погодженням з профспілковим комітетом, посадові інструкції працівників;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність центру розвитку дитини на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі ч.7 ст.61 Закону України «Про освіту», відповідно до законодавства, установчих документів та колективного договору має право встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проєктів тощо;
 • несе відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати за харчування;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та цим Статутом.

7.6. Постійно діючий колегіальний орган в закладі дошкільної освіти - педагогічна рада, повноваження якої визначені законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», цим Статутом. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники,  медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.

7.7. Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти. Усі педагогічні працівники закладу дошкільної освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради. Засідання педагогічної ради проводять за потреби та відповідно до чинного законодавства.

7.8. Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

 • схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;
 • визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;
 • ухвалює рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладом освіти;
 • затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • визначає шляхи співпраці педагогічного колективу з сім’єю;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

7.9. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань ухвалюють більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів, голос голови педагогічної ради визначальний. Рішення педагогічної ради оформлюють протоколом засідання, який підписує голова та секретар педагогічної ради.

7.10. Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію наказом директора закладу.

7.11.У закладі дошкільної освіти можуть діяти:

 • органи самоврядування працівників закладу;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

7.12. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу – 2/3, батьків та представників громадськості – 1/3.

Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

7.13. Загальні збори (конференція) :

 • заслуховують звіти директора центру розвитку дитини з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності;
 • розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської   діяльності центру розвитку дитини;
 • обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її  повноважень;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.

7.14. У період між загальними зборами може діяти рада закладу дошкільної освіти. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники закладу, батьки).

7.15. Рада закладу дошкільної освіти:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх замінюють.

7.16. За рішенням засновника відповідно до спеціальних нормативних актів може створюватись наглядова (піклувальна) рада закладу дошкільної освіти. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами.

7.17. Наглядова (піклувальна) рада сприяє:

 • вирішенню перспективних завдань закладу, його розвитку;
 • залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності закладу з основних напрямків розвитку і здійсненню контролю за їх використанням;
 • ефективній взаємодії закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу з правом дорадчого голосу.

До складу наглядової (піклувальної) ради не можуть входити працівники цього закладу.

7.18. У закладі дошкільної освіти можуть бути утворені органи батьківського самоврядування в межах однієї групи, закладу, за інтересами тощо.

Батьківське самоврядування здійснюють батьки дітей як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів дітей, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених освітнім законодавством. Право та обов’язки батьків визначені у законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для ухвалення управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

 

8. Організація харчування дітей

8.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей, а також дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів згідно з додатками до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

8.2. Організація харчування в закладі дошкільної освіти проводиться з урахуванням розроблених та постійно діючих принципів системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

8.3. У закладі дошкільної освіти встановлено 3-разове харчування. Під час літнього оздоровчого періоду вводиться додатково другий сніданок.

8.4. Відповідальність за планування та організацію харчування в закладі дошкільної освіти, матеріально-технічне забезпечення  харчоблоків, безпечність та якість сировини, харчових продуктів та готових страв, дотримання вимог санітарного законодавства та законодавства з питань безпечності та якості харчових продуктів, виконання норм харчування несе Засновник та директор закладу дошкільної освіти, а у частині здійснення закупівлі харчових продуктів та обладнання харчоблоків - уповноважений орган Южноукраїнської міської ради Миколаївської області.

8.5. Контроль і державний нагляд за якістю харчування в закладі дошкільної освіти здійснюють відповідні органи Держпродспоживслужби.

8.6. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоків, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та директора закладу дошкільної освіти.

8.7. Розмір плати для батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей в закладі дошкільної освіти установлюється рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області один раз на рік відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту».

8.8. Пільгові умови оплати харчування дітей в закладі дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням Засновника за рахунок коштів місцевого бюджету.

8.9. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється.

8.10. Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які навчаються в закладі дошкільної освіти.

 

9. Медичне обслуговування дітей

9.1. У закладі дошкільної освіти діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідного закладу охорони здоров’я, відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 826.

Медичні працівники закладу дошкільної освіти здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства, моніторинг стану здоров’я та контроль виконання індивідуального плану щеплень та профілактичних медичних оглядів дітей, надання домедичної допомоги у невідкладному стані, інформування батьків або інших законних представників про стан дитини та організацію заходів для госпіталізації (у разі показань).

9.2. Медичні працівники закладу дошкільної освіти надають невідкладну допомогу на догоспітальному етапі дітям, що перебувають у закладі дошкільної освіти, та організовують (за наявності показань) їх госпіталізацію.

9.3. Медичний персонал закладу дошкільної освіти здійснює медичне обслуговування дітей, що включає: проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це батьків.

9.4. До основних обов’язків медичних працівників, які безпосередньо забезпечують медичний супровід в закладі дошкільної освіти, належить:

9.4.1 моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

9.4.2 здійснення контролю за своєчасністю проходження медичних оглядів, у тому числі поглиблених, організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

9.4.3 здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

9.4.4 медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів;

9.4.5 проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або інших законних представників дитини та працівників закладу.

9.5. Дані про результати медичного обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ.

9.6. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичних працівників та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 

10. Майно закладу дошкільної освіти

10.1. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші активи, передбачені законодавством, вартість та структура яких відображається у балансі.

10.2. Майно закладу дошкільної освіти є комунальною власністю і належить йому на правах оперативного управління.

10.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні переліки матеріально-технічного оснащення закладів дошкільної освіти, ігрового, навчально-дидактичного обладнання закладу дошкільної освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

10.4. Об’єкти та майно закладу дошкільної освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, з урахуванням визначення органом управління можливості користування комунальним нерухомим майном відповідно до законодавства.

Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна закладу дошкільної освіти, використовуються виключно на потреби цього закладу освіти.

10.5. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти, у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, фінансуються за рахунок коштів засновника закладу та інших джерел, не заборонених законодавством.

10.6. Засновник здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом дошкільної освіти комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного законодавства.

 

11. Фінансово-господарська діяльність

11.1. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти провадиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

11.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти фінансуються за рахунок коштів засновника цих закладів.

11.3. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти можуть бути кошти:

- засновника;

- державного та місцевих бюджетів;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;

- доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- гранти вітчизняних та міжнародних організацій;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

Отримані із зазначених джерел кошти заклад дошкільної освіти використовує відповідно до затвердженого кошторису.

11.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням директора закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом дошкільної освіти або через централізовану бухгалтерію уповноваженого органу Южноукраїнської міської ради Миколаївської області.

11.5. Заклад дошкільної освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, визначеними МОЗ України.

11.6. Штатні розписи закладу дошкільної освіти затверджуються уповноваженим органом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.

11.7. Заробітна плата працівників закладу дошкільної освіти залежить від навантаження та установлюється за результатами атестації у відповідності з єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з профспілковим комітетом.

11.8. Педагогічним працівникам встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років у розмірах:

- понад три роки – 10 відсотків посадового окладу;

- понад 10 років – 20 відсотків посадового окладу;

- понад 20 років – 30 відсотків посадового окладу.

11.9. Відповідно до ч.6 ст.61 Закону України «Про освіту» заклад дошкільної освіти має право за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії та інші види заохочень.

11.10. На підставі ч.7 ст.61 Закону України «Про освіту» директор закладу дошкільної освіти відповідно до законодавства, установчих документів та колективного договору має право встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо.

11.11. Педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти за рахунок власних надходжень відповідно до ч.8 ст.61 Закону України «Про освіту», може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Умови надання такої допомоги визначаються колективним договором.

 

12. Ліквідація, реорганізація та перепрофілювання закладу дошкільної освіти

12.1. Рішення про ліквідацію, реорганізацію чи перепрофілювання закладу дошкільної освіти приймається засновником закладу відповідно до діючого законодавства України.

12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною рішенням засновника, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

12.3. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу дошкільної освіти.

12.4. У разі реорганізації закладу дошкільної освіти майно, права та обов’язки переходять до правонаступників визначених засновником.

12.5. При ліквідації і реорганізації закладу дошкільної освіти працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

12.6. У разі ліквідації закладу дошкільної освіти вивільнені приміщення використовуються виключно для роботи з дітьми. Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо) придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.

12.7. Заклад дошкільної освіти вважається реорганізованим чи ліквідованим із дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 

 

13. Прикінцеві положення

13.1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та державної реєстрації згідно з чинним законодавством.

13.2. Зміни й доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Засновника.

13.3. Зміни та доповнення до цього Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації згідно з чинним законодавством.

 

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                  Сергій ГОРНОСТАЙ               

 


 
Категорія: