Концепція розвитку центру розвитку дитини «Гармонія»

Розділ ІКонцептуальні засади

Законом України  «Про дошкільну освіту»,  Національною доктриною  розвитку освіти в Україні передбачено забезпечення прискореного, випереджувального інноваційного розвитку освіти, створення умов для розвитку, самоствердження та творчої самореалізації особистості протягом життя. Ці завдання набувають особливої актуальності в умовах сьогодення та реалізуються через комплекс заходів, спрямованих на виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, на формування гармонійної особистості дитини, набуття нею соціального досвіду.

Концепція розвитку  центру розвитку дитини «Гармонія» націлена на вирішення важливої проблеми – гармонійний розвиток особистості дошкільника шляхом формування цілісної картини світу, життєвої компетентності та особистої культури.

Дана Концепція передбачає надання процесу оновлення комплексного, поступального та системного характеру, дає можливість забезпечувати абсолютно новий рівень розвитку дитини, прокладає стратегічний напрям у роботі, допомагає поєднати поставлені цілі та очікуваний результат, спрямовує педагогічний процес на врахування унікальності кожного вихованця, що необхідно, в першу чергу, для успішного розвитку дитини, здобуття нею життєвого досвіду та формування життєвої компетенції відповідно до потреб, можливостей та здібностей.

Такий підхід до перспективи  розвитку  закладу важливий для вирішення соціальної політики нашої держави. Мета державної політики щодо  розвитку  освіти  полягає  у створенні  умов  для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України,  вихованні покоління  людей,  здатних ефективно  працювати  і  навчатися  протягом  життя,  оберігати  й примножувати  цінності  національної  культури  та  громадянського суспільства,   розвивати   і   зміцнювати   суверенну,  незалежну, демократичну,  соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти. Державна освітня політика України спрямована на підтримку демократичних, гуманістичних тенденцій, упровадження яких передбачає особливу увагу до питань індивідуального розвитку кожної дитини.

Індивідуалізація дошкільної освіти передбачає здійснення індивідуального підходу не лише до кожної дитини, а й до кожної родини, беручи до уваги її культурну самобутність, педагогічні погляди на виховання дитини.  Сучасна родина переймається та значно зацікавлена у тому, щоб діти перебували у максимально комфортних умовах, отримували якісне виховання і навчання, щоб про розвиток дитини дбали по-справжньому віддані своїй справі фахівці. Поглиблено вивчаючи індивідуальні особливості своїх вихованців, педагог набуває надзвичайно важливого досвіду, що спонукає до систематичної роботи із вдосконалення професійної майстерності.

Концепція розвитку  ЦРД «Гармонія» – це  концепція гуманітарно-пошукового та   морально-ціннісного   напрямку, який базується на урахуванні індивідуальних задатків, можливостей та здібностей кожної дитини, на принципах гармонійного  поєднання індивідуального розвитку, виховання та  навчання. Під час формування життєвої компетентності  дошкільника, цілісної картини світу та особистісної культури малюка належна увага приділяється індивідуальній підготовленості дітей до сприйняття нового, створенню належного розвивального предметно-ігрового середовища, особливостей сімейного виховання.

Розроблена Концепція відповідає Закону України   «Про дошкільну освіту» та  Базовому компоненту; передбачає неперервність і доступність  у єдиній системі освіти, створення належних умов для її реалізації.

1.1. Актуальність

Проблема гармонійного розвитку особистості дитини є і завжди була актуальною.   Головна мета дошкільної освіти – виховати зрілу особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху. Впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприйнятливість та вольові риси характеру.

Базова програма розвитку дитини  дошкільного віку «Я у Світі» спрямовує педагогів на вирішення завдань щодо виховання у дошкільників свідомості й самосвідомості, розвитку емоційної чутливості та чуйності, підтримки й збагачення креативних здібностей дітей, збалансованості соціальних вимог з індивідуальними інтересами вихованців. Така постановка питання вимагає від дорослого вміння не стільки організувати навчання, скільки організувати особистісне буття дитини, життєдіяльність малюка впродовж всього часу перебування у дошкільному закладі.

Поглиблена робота над даною проблемою допоможе педагогам дивитися на освіту як на процес розширення можливостей компетентного вибору дитиною  змісту, місця, тривалості, партнерів, матеріалів для своїх занять, створити умови для її саморозвитку, прояву сутнісних сил; сприятиме пошуку педагогічних технологій побудови розвивального способу життя дошкільника, формування в нього основ особистісної культури, життєвої компетентності; допоможе у подальшому вдосконаленні розвивального предметно-ігрового середовища.

1.2.Мета

Головна  мета  роботи закладу нового типу – центру розвитку дитини «Гармонія»  -   особистісно-орієнтований підхід до кожної дитини, виховання дошкільника як свідомої особистості, оскільки свідомий дошкільник – дитина зацікавлена, небайдужа, яка хоче діяти, опираючись на власний досвід.

Педагогічним колективом закладу було визначено ряд пріоритетних завдань, що сприятимуть гармонійному розвитку дитячої особистості:

  • Оновлення принципів, змісту  освітніх технологій
  • Орієнтація на формування життєвої компетентності дитини
  • Забезпечення фізичного, психічного та морального здоров’я вихованців
  • Постійне вдосконалення розвивального предметно-ігрового середовища
  • Гуманізація взаємин дитини з навколишнім
  • Формування свідомого, відповідального ставлення до життя
  • Творча самореалізація педагогів
  • Підсилення творчого розвитку дошкільників засобами інтеграційного та максимально індивідуалізованого освітнього процесу
  • Удосконалення роботи з формування життєвої компетентності дошкільника у  різних сферах його діяльності
  • Оптимізація взаємодії педагогів з родинами вихованців

 

1.3.Пріоритетні завдання діяльності

1.     Створювати  максимально сприятливі умови для  гармонійного розвитку дитячої особистості.

2.     Забезпечувати індивідуальний підхід до розвитку, виховання і навчання дошкільника; враховувати його життєвий досвід.

3.     Використовувати  новітні освітні технології.

4.     Формувати  особистість   педагога-новатора.

5.     Визнавати пріоритет дитячого буття, загальних здібностей (розумових, почуттєвих, вольових, комунікативних, практичних) над спеціальними (математичними, художніми, мовленнєвими тощо).

6.     Розширювати ступені свободи дитини, зменшувати регламентацію, висловлювати віру та впевненість у можливостях дитини.

7.     Збалансовувати колективні та індивідуальні форми дитячої активності.

 

1.4. Модель діяльності центру розвитку дитини

Заходи

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-2016

Відкриття груп

Посиленого інтелектуального розвитку

Коротко-тривалого перебування

Профілактично- 

оздоровчі

Організація роботи гуртків

Відкрито сім гуртків за всіма напрямками

Студія зображу- 

вальної діяльності

Степ-аеробіка

   

Взаємодія з родинами

Започаткування офіційного сайту. 

Відкриття радіоцентру

 

Відкриття консультативного центру

   

Кабінети

 

Читання, зображувальна діяльність, театральна студія 

 

 

   

Заходи щодо охорони життя та здоров’я дітей

Відкрити фітобар у критому плавальному басейні

Відкриття профілак- 

тично-оздо ровчого центру

Оснащення 

профілактично-

оздоровчого центру

Відкриття природничо-дослідницького центру

   

Лабора 

торія  Землі

Лабора 

торія Космосу

 

 

Розділ 2. Проблемне питання у стратегічному розвитку закладу

Гармонійний розвиток особистості дошкільника шляхом формування цілісної картини світу, життєвої компетентності та особистісної культури

Мета

Розвиток гармонійної особистості

Девізи

«Коли є комфорт душі і тіла, дитина зростає активною, дружелюбною, самостійною»; «Здорова особистість – запорука життєвого успіху»; «Творити радість пізнання і творчості»; «Жити в позитивному оточенні, частіше посміхатися, вчитися творити самому – пріоритет розвитку особистості дитини»

Центральна  фігура

Дитина

Основний життєвий контекст

Життєдіяльність у цілому, дитяче буття, дитячі види діяльності

Освітні пріоритети

Гармонійний розвиток, саморозвиток, самопізнання, виховання як засіб залучення до особистісної та загальної культури

Функції дорослого

Партнер, носій інформації, зацікавлений спостерігач, авторитетна, довірена особа

Сфери прояву активності педагога

Спостереження за індивідуальними особливостями дітей, організація комфортних умов життєдіяльності, створення повноцінного розвивального середовища

Гіпотеза розвитку дитини

Виважено-довірлива, оптимістична, стимулююча

Пріоритетні якості

Самостійність, працьовитість, відповідальність, лояльність, допитливість, сприйнятливість,  креативність, самоповага

Характер орієнтації на дітей

Як на індивідуальність, представників віково-статевої групи, носіїв певного темпераменту, характеру, здібностей, життєвого досвіду

Позиція дитини

Суб’єкт життєдіяльності, носій сутнісних життєвих сил

Освітні засоби та прийоми

Відмова від змагальності в усіх випадках, окрім фізкультурних заходів, від порівняння дітей один з одним. Відмова від селекції на користь визначення «зони найближчого розвитку»  кожної дитини. Порівняння дитини лише з самим собою (у динаміці)

Що оцінюється

Зусилля, вкладені дитиною у досягнення у порівнянні з якісно-кількісними показниками результату. Прояви творчості

Форма пред’явлення вимог

Дієво-запрошувальна: небагатослівність, доброзичливість, повага, конкретність. Обґрунтування доцільності, моральної значущості діяльності

Механізми регуляції поведінки

Внутрішні: самооцінка, рефлексія, самоповага та повага до носія вимог, совість, здоровий глузд 

Зовнішні: повага до дитини, гідність, індивідуальність

Очікувані  результати

Особистісна розвиненість, гнучка поведінка у змінних умовах життя, вміння до них адаптуватися, впливати на них з користю для себе. Висока самоповага, відсутність страху перед помилкою. Розкутість (морально забарвлена). Оптимістичне світобачення

 

Розділ 4. Умови реалізації освітньої мети

Мета:  формування духовно багатої, фізично загартованої, пізнавально-активної, соціально-адаптованої та патріотичної особистості шляхом створення умов для виявлення, розвитку задатків, здібностей та уподобань кожного малюка

4.1. Поповнення розвивального предметно-ігрового середовища, методичної та навчально-матеріальної  бази

№ з\п

 

Завдання

Реалізація в річних планах

Термін

Примітка

1.

Підготовка методичних рекомендацій щодо подальшого поповнення розвивального середовища

Методичні рекомендації

2011-2016

 

2.

Обладнання: 

-         сучасної фізкультурно-оздоровчої бази (фізкультурні зали, басейн, майданчик);

-         поповнення навчально-ігрових центрів;

-         облаштування  куточків усамітнення у групах;

-         облаштування студії зображувальної діяльності;

-         облаштування та відкриття приміщення дитячого театру

Аналітична довідка

 

2011-2013

 

2011-2016

 

2011-2013

 

2012-2013

 

2012-2014

 

3.

Методичне забезпечення: 

-         придбання методичної літератури;

-         поповнення аудіо теки, відеотеки;

-         випуск друкованої продукції;

-         оформлення перспективного педагогічного досвіду;

-         підготовка та випуск  іміджевого матеріалу (буклети, брошури, стенди, реклама, сайт)

Картотека 

Друкована продукція

2011-2016

 

4.

Взаємодія з родинами: 

-         пропаганда сучасного розвивального предметно-ігрового середовища;

-         проведення днів відкритих дверей, днів  методичної інформації;

Інформація

2011-2016

 

 

4.2. Модернізація  навчально-виховного процесу

з\п

 

Завдання

Реалізація в річних планах

Термін

Примітка

1.

Проведення психолого – педагогічного обстеження  дітей

Індивідуаль- 

ні картки, діаграми

2011-2016

 

2.

Диференціація навчального матеріалу з урахуванням особливостей розвивальних центрів

Ігровий та дидактичний матеріал

2011-2016

 

3.

Індивідуалізація  педагогічного процесу в рамках розвивально-виховної зайнятості

Блочно-тематичне планування

2011-2016

 

4.

Дослідницько-пошукова діяльність дошкільників

Ведення щоденників  з висновками  про дослідження

2011-2016

 

5.

Подальше впровадження розвивально-ігрових та розвивально-творчих годин, забезпечення розвивально-виховної зайнятості кожному вихованцю

Тематичний контроль

2011-2016

 

6.

Активізації діяльності педагогічного колективу щодо формування життєвої компетентності дитини; створення фонду «Хочу» і «Можу».

Методичні рекомендації

2011-2016

 

7.

Впровадження програм пріоритетних  напрямків педагогічної діяльності

Педагогічні ради

2011-2016

 

 

4.3.Впровадження нових технологій, методик та перспективного педагогічного досвіду

№ з\п

Завдання

Реалізація 

 

в річних планах

Термін

Примітка

1.

Методичне забезпечення: 

-         підбір та вивчення нових технологій та методик;

-         вивчення та впровадження  перспективного педагогічного досвіду ;

-         проведення діагностики рівня креативного потенціалу педагогів;

-         впровадження у роботу творчих доробок МОІППО;

-         поповнення бази даних щодо інноваційних технологій та перспективного педагогічного досвіду;

-         вивчення творчих доробок педагогів ЦРД  та результативності впровадження інноваційних технологій у практику роботи

Картотека

2011-2016

 

2.

Випуск та придбання примірників, посібників, друкованої продукції   щодо змісту та впровадження інноваційних технологій

Друкована продукція

2011-2016

 

 

4.4.  Психолого-педагогічний патронат дошкільників, які не відвідують навчальні заклади

№ з\п

Завдання

Реалізація в річних планах

Термін

Примітка

1.

Матеріальне забезпечення: 

-         підготовка ігрового розвивального та дидактичного матеріалу;

-         відкриття групи короткотривалого перебування дітей

Контроль

 

2011-2016

 

2012-2013

 

2.

Методичне та кадрове забезпечення: 

-         підготовка педагогічних кадрів;

-         вибір програм та методик;

-         розробка планування, методичних розробок, сценаріїв;

-         взаємодія з родинами – дні «відкритих дверей», робота консультативних пунктів, зустрічі у міні-групах, батьківські конференції , конкурс  «Сім’я року»  тощо;

-         свята, розваги, фестивалі дитячої творчості, залучення  до гуртків;

Аналітична довідка

 

2011-2016

2011-2012

2011-2016

 

2011-2016

 

 

2011-2016

 

 

4.5. Програми, технології, методики

№з\п

 

Назва

З якого навчального року впроваджується

1.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

2009-2010

2.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

2011-2012

3.

«Морально-етичне виховання за засадах спадщиниВ.О.Сухомлинського»

2005-2006

4.

«Виховання казкою» Л.Б.Фесюкова

2007-2008

5.

«Розвиток мовлення та навчання  дошкільників рідної мови» Н.Гавриш

2006-2007

6.

«У світі гри і фантазії»  А. Шептифрац

2011-2012

7.

«Англійська мова для дітей» Т.М.Шкваріна

2007-2008

8.

Технологія навчання ранньому читанню за методикою М.Зайцева

2006-2007

9.

Оздоровча програма «Са-Фі-Дансе»

2006-2007

10.

Методика К.Орфа

2009-2010

11.

Теорія розв’язання винахідницьких завдань Г.С.Альтшуллера

2000-2001

 

4.6. Додаткові  заходи

№ з\п

 

Завдання

Реалізація в річних планах

Термін

Примітка

1.

Створення відповідної матеріально-технічної бази: 

-         придбання обладнання для роботи секцій, студій та гуртків всіх напрямків;

-         поповнення бази спортивного обладнання та обладнання для критого плавального басейну;

-         подальше пошиття дитячих та дорослих костюмів для театральної студії;

-         придбання та виготовлення нестандартного  розвивально-ігрового обладнання;

-         подальше придбання наочних та методичних посібників, дидактичного матеріалу

Моніторинг

 

2011-2016

 

2011-2013

 

2011-2013

 

2011-2016

 

2011-2016

 

2.

Методичне забезпечення : 

-         формування кадрового складу для роботи секцій, студій та гуртків;

-         перегляд та вдосконалення навчальних планів для гурткової та секційної роботи;

-         продовження роботи гуртків та секцій;

-         організація роботи студії зображувальної діяльності

 

Анкетування Діагностика

 

2011-2016

 

2011-2016

 

2011-2016

2012-2013

 

 

Розділ 5. Адміністративно-господарська діяльність

№ з\п

Зміст роботи

Термін

Примітка

1.

Провести капітальний ремонт покрівлі

2011-2013

 

2.

Продовжити  заміну вхідних дверей

2011-2013

 

3.

Провести ремонт малої музичної та малої фізкультурної  залів

2012-2013

 

4.

Провести косметичний ремонт   сходинкових маршів

2012-2015

 

5.

Завершити косметичний ремонт коридору блоку А

2011-2012

 

6.

Облаштувати та оформити коридори блоків А та Б

2011-2012

 

7.

Завершити оформлення та обладнання великої фізкультурної зали

2011-2012

 

8.

Провести косметичний ремонт методичного кабінету, обладнати

2011-2012

 

9.

Провести косметичний ремонт медичного блоку А

2013-2014

 

10.

Обладнати приміщення для театральної студії

2012-2013

 

11.

Обладнати кабінети для гурткової  роботи (читання, зображувальна діяльність)

2012-2013

 

12.

Обладнати оздоровчо-профілактичний центр

2012-2015

 

13.

Відкрити фітобар

2011-2012

 

14.

Придбати  морозильну камеру

2011-2012

 

15.

Придбати комп’ютер, мультимедійний проектор, екран

2011-2013

 

 

Розділ 6. Очікувані результати

Завдяки реалізації поставлених завдань очікуємо такі результати:

1.     Забезпечення повноцінного фізичного, психічного та соціального розвитку дошкільника .

2.     Сформованість у дітей  віри у власні можливості, вміння допомагати собі у скрутних ситуаціях, покладатися на себе, сприяти своєму розвитку, уникати дії  шкідливих чинників.

3.     Орієнтація на здоровий глузд, доцільність, здобуття власного індивідуального досвіду.

4.     Сформованість системи ціннісних ставлень до світу,  уміння гармонійно співіснувати з довкіллям, бути у згоді з собою, оптимістично ставитися до життя та виявляти гнучкість за різних умов.

5.     Розвинене творче ставлення до життя, схильність до експериментування, дослідництва, самостійних відкриттів.

6.     Сформованість базових якостей особистості -  самостійність, працелюбність, людяність, самолюбність, спостережливість, розсудливість, справедливість, самовладання, відповідальність, креативність.

7.     Збалансованість прагнень дитини до самореалізації, саморозвитку та самозбереження.

8.     Сформованість довіри до дорослих, здатності розраховувати на їхній захист та підтримку, відкритість контактам.

9.     Сформована життєва компетентність, уміння орієнтуватися у нових умовах життя, пристосовуватися до них та конструктивно впливати на них у міру можливостей.