Положення про Раду центру розвитку дитини «Гармонія»

 

          

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Раду центру розвитку дитини «Гармонія»

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 26.04.2011 р. № 398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»

1.2. Рада центру розвитку дитини  «Гармонія» (далі — Рада ЦРД «Гармонія») — це постійно діючий орган громадського самоврядування.

1.3. У своїй діяльності Рада ЦРД «Гармонія» керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», власним Статутом та цим Положенням.

2. Мета, завдання та основні принципи діяльності Ради ЦРД «Гармонія»

2.1. Метою діяльності Ради ЦРД «Гармонія» є:

 • захист інтересів та прав дітей;
 • сприяння демократизації та гуманізації освітнього процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного колективу, батьків, громадськості для розвитку навчального закладу та удосконалення освітнього процесу;
 • створення позитивного іміджу  закладу;
 • формування демократичного стилю управління;
 • надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу та зміцненням матеріально-технічної бази.

 2.2. Рада ЦРД «Гармонія» діє на засадах:

 • законності та гласності;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • толерантності та виборності;
 • добровільності та рівноправності членства.

3. Структура Ради ЦРД «Гармонія» та організація її роботи

3.1. Голову та членів  Ради ЦРД «Гармонія» обирають на загальних зборах  колективу, де встановлюють строк їхніх повноважень.

До складу Ради ЦРД «Гармонія» обираються представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради ЦРД «Гармонія» з будь-яких причин ухвалюють виключно загальні збори колективу.

3.2. На чергових виборах склад  Ради ЦРД «Гармонія» оновлюється не менше ніж на   третину.

3.3.  Рада ЦРД «Гармонія»  працює за планом, який затверджує керівник  закладу. Кількість засідань Ради ЦРД «Гармонія»  визначається їх доцільністю, але має бути не меншою двох разів на навчальний рік.

3.4. Очолює  Раду ЦРД «Гармонія»  голова.

Голова Ради ЦРД «Гармонія»  може бути членом педагогічної ради.

Головою Ради ЦРД «Гармонія» не можуть бути керівник закладу та його заступники.

3.5. Скликати засідання Ради ЦРД «Гармонія»  може голова,  члени або керівник закладу.

3.6. Рішення Ради ЦРД «Гармонія»  ухвалюється більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради ЦРД «Гармонія».

3.7. Рішення Ради ЦРД «Гармонія», що не суперечать чинному законодавству та Статуту   закладу, упродовж семи днів доводять до відома педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють.

3.8. У разі незгоди адміністрації   закладу з рішенням Ради ЦРД «Гармонія»  створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету   центру розвитку дитини «Гармонія».

3.9. Рада ЦРД «Гармонія»  виконує такі функції:

 • організовує виконання рішень педагогічних рад, загальних зборів, виробничих нарад, конференцій;
 • сприяє поліпшенню умов здобуття дітьми дошкільної освіти та зміцненню матеріально-технічної бази закладу;
 • разом з адміністрацією  здійснює контроль за виконанням Статуту центру розвитку дитини «Гармонія»;
 • вносить пропозиції щодо морального заохочення  учасників освітнього процесу;
 • погоджує зміст і форми роботи щодо пропаганди педагогічних знань серед батьків;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням дітей.

4. Права Ради ЦРД «Гармонія»

4.1. Для вирішення нагальних питань Рада ЦРД «Гармонія»  може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

4.2. Члени Ради ЦРД «Гармонія»  мають право виносити на розгляд усі питання, які пов’язані з утриманням дітей, організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих і культурно-масових заходів  у закладі.

4.3 Голова Ради ЦРД «Гармонія»  має право бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

 

Категорія: