Благодійний фонд "Родина"

ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Южноукраїнським міським                                      Рішенням Установчих зборів
управління юстиції                                          Протокол № 1 від «27» лютого 2009 р.
 
Свідоцтво № _____
Від «____» _______ 2009 року
 
Начальник Южноукраїнського
міського управління юстиції
_____________ В.В.Дробот
 
С Т А Т У Т
ЮЖНОУКРАЇНСЬКОГО МІСЬКОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ
«РОДИНА»
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Южноукраїнський міський благодійний фонд «Родина» діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", чинного законодавства і даного Статуту.
1.2. Фонд здійснює свою діяльність на принципах добровільності, рівноправності його членів, самоуправління, законності і гласності.
1.3. Фонд має статус місцевої організації.
1.4. Організаційно-правова форма - благодійний фонд.
1.5. Форми благодійної діяльності.
         Благодійна допомога може подаватися набувачам у вигляді:

 • одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • фінансування конкретних цільових програм;
 • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
 • дозволу на використання своєї назви,  печатки;
 • надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності; прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;
 • заохочення сімей вихованців до участі у конкурсах, змаганнях та інших заходах.
 • заходів, не заборонених законом.

1.6. Благодійний фонд є юридичною особою, в своїй діяльності керується своїм   Статутом. Для набуття прав юридичної особи Фонд реєструється в установленому   порядку.                 
1 7. Юридична адреса фонду: Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вулиця Набережна енергетиків, 25
1.8. Фонд має свою печатку, яка затверджується Правлінням і реєструється відповідно       до чинного законодавства
1.9. Повна назва: « Южноукраїнський міський благодійний фонд « Родина»».
 
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ФОНДУ.
2.1. Головною метою створення і діяльності Фонду є здійснення благодійності в інтересах освітньої діяльності та розвитку матеріально-технічної бази закладу.
2.2. Предметом діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності та надання благодійної допомоги.
2.3. Для досягнення мети Фонд ставить перед собою наступні завдання:

 • акумуляція коштів для фінансування освітніх програм, підтримка та розвиток матеріально-технічної бази.
 • сприяння розвитку дослідницько-пошукової діяльності та багатосторонніх освітніх послуг;
 • надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів інформаційної інфраструктури;
 • надання допомоги талановитим вихованцям, переможцям конкурсів та змагань;
 • надання допомоги у створенні методично-наукового забезпеченості сучасною  методичною літературою та посібниками, організація підписки періодичних освітніх та дитячих видань;
 • матеріальна підтримка спеціалізації (забезпечення доступу до мережі Інтернет, придбання програмного та системного забезпечення);
 • сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомого вихованцям  ;
 • надання допомоги дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей;
 • сприяння розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчально-виховному процесі ;
 • інші завдання, спрямовані на реалізацію мети Фонду.

 
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ.
3.1. 3 метою здійснення благодійної діяльності Фонд мас право:

 • укладати від свого імені угоди (договори, контракти), набувати майнові і особисті немайнові права, нести зобов'язання, пов'язані з її діяльністю, виступати стороною в суді та в господарському суді;
 • самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію благодійних програм згідно з умовами цього пожертвування;
 • займатися господарською та іншою фінансовою діяльністю;
 • об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
 • обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями України та зарубіжних країн;
 • організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
 • постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги;
 • відкривати рахунки (у національній та іноземній валюті) в установах банків;
 • засновувати засоби масової інформації, займатися видавничої діяльністю;
 • бути членом інших благодійних фондів;
 • одержувати у разі необхідності ліцензії, патенти згідно чинного законодавства України;

3.2.Фонд зобов'язаний забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ (згідно законодавства України відповідних контролюючих та перевіряючих державних установ та організацій) до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.
3.3.Засновники та члени Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем  у Фонді, крім тих, що передбачені чинним законодавством.
3.4.Прийом в члени Фонду здійснюється Правлінням, на підставі письмової заяви з наступним повідомленням на загальних зборах.
3.5.Члени Фонду мають право:

 • обирати та бути обраними в керівні органи Фонду; приймати участь у визначенні основних напрямків діяльності Фонду, роботі його комісій, робочих груп, брати участь у виробленні та реалізації його політики;
 • обговорювати будь-які питання діяльності Фонду, вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи та вільно викладати свої погляди;
 • розраховувати на підтримку та захист з боку Фонду;
 • отримувати інформацію про напрямки діяльності Фонду та надавати заяви, апеляції до керівників і вимагати від них відповіді (на прохання - письмової);

 
4. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ФОНДУ, ВИБУТТЯ З НЬОГО.
4.1. Членами Фонду можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства незалежно від національності віком від 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності, які визнають Статут Фонду, виконують основні завдання Фонду.
4.2. При виході з лав Благодійного Фонду, припинення діяльності у Фонді, члени правління, наглядової ради повинні скласти Акт прийому – передачі справ (документації, печатки тощо).
 
5.  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФОНДУ.
5.1. Члени Фонду зобов'язані:

 • приймати активну участь у досягненні цілей і здійсненні завдань фонду;
 • дотримуватись у своїй діяльності Статуту Фонду, рішень його зборів, діючих положень та розпоряджень і рішень керівників;
 • дбати про авторитет Фонду, поширювати його вплив на громадське життя, шляхом проведення масових заходів у встановленому порядку;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність фонду;

5.2. Після припинення членства у Фонді благодійні внески не повертаються.
5.3. 3а членом Фонду зберігається право вільного виходу з нього на підставі особистої заяви.
5.4. Члени Фонду можуть бути виключені з нього за порушення Статуту, а також дії, що суперечать законодавству.
 
6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ.
6.1.Органами управління Фонду є: Збори, Правління, Наглядова Рада.
6.2.Вищим керівним органом Фонду є Збори, які скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на рік чи за вимогою не менше 2/3 членів Фонду, або на вимогу Наглядової Ради (у вимогах повинні вказуватись питання, які будуть розглядатись на Зборах).
6.2.1..До виключної компетентності Зборів належить:

 • визначення напрямків діяльності Фонду;
 • затвердження Статуту Фонду, внесення в нього змін та доповнень;
 • обрання Правління на чолі з Головою;
 • обрання Наглядової Ради;
 • затвердження благодійних програм;
 • затвердження кошторису та фінансового звіту;
 • вирішення питання прийому і припинення членства у Фонді;
 • прийняття рішення про реорганізацію або припинення діяльності Фонду;

6.2.2. Рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію, прийняття Статуту, внесення в нього доповнень, змін приймається більшістю, що становить 2/3 присутніх на Зборах.
6.2.3. По всіх інших питаннях Збори приймає рішення простою більшістю голосів відкритим чи таємним голосуванням за рішенням Зборів.
6.2.4. Збори правомочна приймати рішення, якщо в їх роботі приймає участь не менше 2/3 членів Фонду.
6.2.5. Позачергові Збори скликається Правлінням не пізніше місячного терміну від дня подачі (реєстрації) вимоги.
6.2.6. У випадку необхідності перевиборів керівництва на позачергових Зборах, воно обирається на термін дії попереднього.
6.2.7. Збори повноважні приймати рішення з усіх питань діяльності фонду;
6.3. Виконавчим органом Фондом є Правління:
6.3.1. Кількісний персональний склад Правління визначається і затверджується Зборами. Правління обирається терміном на 3 роки.
6.3.2. До складу Правління Фонду входять: Голова Правління; Секретар Правління; Заступник Голови Правління по зв'язках із громадськістю;
6.3.3.  До компетенції Фонду належить:

 • здійснення представницьких функцій;
 • керівництво діяльністю Фонду в період між Зборами, прийняття рішень з усіх питань, що не входять у виключну компетенцію Зборів;
 • скликання та підготовка чергових та позачергових Зборів;
 • управління майном і коштами Фонду, прийом добровільних внесків та пожертв;
 • приймання рішення про укладання договорів та угод від імені Фонду;
 • розробка планів діяльності та кошторису Фонду;
 • організація збору коштів для поставленої мети;
 •  вирішення питання про прийняття в члени Фонду, припинення членства в період між Зборами з подальшим затвердження їх на черговій Зборах;
 • затвердження розмірів вступних та членських внесків;

6.3.4.  Правління звітує про свою діяльність перед Зборами.
6.3.5.  Засідання правління скликаються Головою Правління не рідше одного разу в квартал.
6.3.6. Ухвали правління приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів - визначальним є голос Голови Правління.
6.4. Наглядова рада:
6.4.1.Кількісний персональний склад Наглядової Ради визначається і затверджується Зборами. Наглядова рада обирається терміном на 3 роки.
6.4.2. Члени Правління не можуть бути членами Наглядової Ради.
6.4.3. Наглядова Рада підзвітна лише Зборам.
6.4.4.Члени Наглядової Ради обирають із свого складу Голову Ради, його заступника та секретаря ради.
6.4.5.  Функції та повноваження Наглядової Ради:

 • здійснення контролю за діяльністю Фонду;
 •  проведення не рідше одного разу на рік перевірок документації, що стосується роботи;
 • органів управління Фонду;
 • отримання необхідних пояснень від членів органів управління Фонду;
 • доведення результатів перевірок до Зборів;
 • звітування про проведену роботу перед Зборами;
 • винесення на Зборах питання про довіру органам управління Фонду;
 • скликання в разі необхідності позачергових Зборів.

6.4.6. Ухвали Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради при наявності не менше трьох її членів. У випадку рівності голосів - визначальним є голос Голови Наглядової Ради.
 
7. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ФОНДУ.
7.1.Голова Правління Фонду:

 • забезпечує виконання Статуту, ухвал Зборів;
 • представляє без довіреності Фонду у державних та недержавних органах, установах, організаціях в Україні та за її межами, видає довіреності;
 • користується виключним правом підпису всіх фінансових документів Фонду, а також листів, звернень, повідомлень, інших офіційних і ділових паперів;
 • звітує на Зборах про діяльність Фонду;
 • головує на Зборах Фонду, засіданнях Правління;
 • скликає Збори та домовляється з секретарем про своєчасне повідомлення всіх членів Фонду;
 • скликає засідання Правління Фонду;
 • приймає рішення та проводить заходи по найбільш важливих питаннях роботи Фонду;
 •  розподіляє роботу та обов'язки членів Фонду;
 • у разі необхідності може залучати експертів чи спеціалістів зі сторони;
 • створює у разі потреби тимчасові проблемні комісії (секції) у межах своєї компетенції;
 • має у своєму розпорядженні бухгалтерські книги та рахунки Фонду;
 • зобов'язаний організувати збір членських і добровільних внесків;
 • відкриває рахунок фонду в банківській установі, є розпорядником коштів Фонду;
 • зобов'язаний подавати фінансовий звіт у порядку, визначеному Правлінням;
 • веде оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність;
 • представляє Фонд на всіх публічних заходах;
 • виконує іншу поточну роботу.

7.2.  Заступник Голови Правління зі зв'язків з громадськістю:

 • має повноваження здійснювати обов'язки Голови у випадку відсутності або хвороби Голови Правління;
 • консультує Голову Правління з питань зв'язків з громадськістю;
 • здійснює керівництво проведенням просвітницької та пропагандистської роботи, спрямованої на піднесення рівня педагогічної освіти батьків, формування позитивного іміджу;
 • встановлює контакти із засобами масової інформації, постійно надає їм інформацію про Фонд;
 • у разі необхідності створює тимчасові проблемні комісії (секції) з питань, що входять до його компетенції;
 • веде безперервну кампанію щодо збільшення числа членів Фонду та спонсорів і меценатів, які підтримують Фонд;
 • виконує іншу поточну роботу.

7.3.  Секретар Правління:

 • пише протоколи засідань Правління та Зборів;
 • повідомляє про час і місце проведення Зборів та засідань;
 • зберігає печатку Фонду, текст Статуту, документацію та загальний архів Фонду;
 • виконує поточну роботу.

 
8. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА ФОНДУ. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ НЕОБХІДНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ.
8.1. Фонд здійснює господарську та фінансову діяльність, спрямовану на виконання статутних мети та завдань.
8.2. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
8.3. Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20% від його кошторису.
8.4. Фонд має самостійний баланс, фінансова діяльність проводиться у відповідності до кошторису, який передбачає доходи від благодійних внесків, спрямованих на виконання Статутних вимог Фонду, та інших джерел надходжень і витрат, розрахунковий та інші рахунки у банку, в тому числі валютний.
Джерелами формування коштів Фонду є:

 • вступні та членські внески;
 • добровільні (благодійні) внески і пожертвування, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
 • надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

8.5.Фонд може мати у власності приміщення, обладнання, інвентар, грошові кошти та інше майно, необхідне для виконання статутної діяльності.
8.6 Фонд набуває право власності на кошти та інше майно, передане підприємствами, установами, організаціями, громадянами України, фізичними і юридичними особами інших держав у вигляді пожертвувань.
8.7. Фінансова діяльність Фонд здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.
8.8. Фонд є власником свого майна, розпоряджається ним і реалізує своє право власності у відповідності з напрямками статутної діяльності.
 
9. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ.
9.1. Міжнародні зв'язки здійснюються шляхом участі в міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
 
10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ В СТАТУТ, ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ФОНДУ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЙОГО ЛІКВІДАЦІЄЮ.
10.1. Про зміни у статутних документах благодійна організація повідомляє у 10 – ти денний термін реєструючий орган.
10.2.Припинення діяльності Фонду відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуск, примусовий розпуск).
10.3.Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням Зборів.
10.4.При реорганізації Фонду його права і обов'язки переходять до правонаступників.
10.5.Ліквідація благодійного фонду проводиться за рішенням Зборів - 2/3 голосів при наявності не менше 2\3 членів;
10.6.Кошти та інше майно Фонду не перерозподіляються між його членами, а використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі,  у випадках передбачених законодавством.
10.7.Ліквідація вважається завершеною, а Фонд - таким, що припинила свою діяльність, з моменту запису про це у державний реєстр.