Нетрадиційні техніки малювання — стимул до творчості

 

Для дитини дошкільного віку малювання - це захопливий світ яскравих, дивовижних образів. Створені дітьми малюнки вражають дорослих своєю безпосередністю, оригінальністю, бурхливістю фантазії. Особливий інтерес викликають у дошкільників нетрадиційні техніки малювання. Адже процес творчості за допомогою нетрадиційних інструментів - зовсім не складний, нагадує цікаву гру, а результат його - завжди позитивний незалежно від здібностей та обдарувань дитини.

 

Нетрадиційні техніки малювання — стимул до творчості

Дошкільне дитинство - дуже важливий період у житті дітей. Саме в цьому віці кожна дитина уявляє себе маленьким до­слідником, з радістю і здивуванням відкриває для себе незнайомий і такий вражаючий навколишній світ. Що різноманітніша дитяча ді­яльність, то гармонійніше відбувається всебічний розвиток дитини, реалізуються її потенційні можливості й перші прояви творчості. Ось чому одним з найближчих і найдоступніших видів роботи з дітьми в дитячому садку є зображувальна, художньо-практична діяль­ність, що сприяє залученню дитини до творчості, дає їй змогу ство­рювати щось красиве, незвичайне.

 

Зображувальна діяльність як засіб пізнання світу та розкриття творчого потенціалу дітей

Зображувальна діяльність дає дитині змогу відкрити й пізнати навколишній світ, сформувати уявлення про нього, виразити в ма­люнках своє розуміння світу і ставлення до нього.

Діти люблять малювати й із захопленням зображують усе, що їх оточує, що вони бачать, чують і відчувають. Дослідження вче­них свідчать, що кожна людина - творець. Але зазвичай її твор­чі здібності перебувають у прихованому стані й реалізуються лише за сприятливих умов. А найоптимальніший період для виявлення вроджених задатків людини - дошкільний та молодший шкільний вік. Тож, залучаючи дітей до малювання, можна «розбудити» вро­джені задатки й розвинути творчі здібності.

Із раннього віку діти намагаються відобразити свої вражен­ня про навколишній світ у зображувальній творчості. Для цього їм не потрібні фарби, пензлі, олівці. Вони малюють пальчиками чи до­лоньками на запітнілому вікні, паличкою на піску, водою, розлитою на столі, інколи маминою помадою чи зубною пастою на склі тощо.

Природний потяг до малювання прояв­ляється дуже рано, а відтак діти освою­ють нові прийоми відображення навколишньої дійсності в особистій художній творчості. Саме тому так важливо озна­йомити дітей з різними техніками зо­бражувального мистецтва, зокрема з не­традиційними.

 

Шляхи підвищення інтересу дітей до малювання

 Опанування нетрадиційними тех­ніками малювання дає змогу маленько­му художнику відійти від предметного зображення, виразити в малюнку свої почуття й емоції, дарує свободу діяль­ності, вселяє впевненість дітей у своїх силах. Володіючи різними тех­ніками зображення предмета, діти отримують можливість вибору, що сприяє розвитку творчих здібностей, обдарувань дошкільників.

  Спостерігаючи за дітьми на заняттях із зображувальної діяль­ності та під час вільної творчості, практики помітили, що багато дітей боять­ся малювати звичайними способами, оскільки їм здається, ніби вони не вміють малювати, що в них нічого не вийде. Особливо це помітно в середній та старшій групах, де навички зображувальної діяльнос­ті у дітей розвинені ще слабко, формотворчі рухи сформовані недо­статньо.

 Тож ми замислилися над тим, яким чином можна підвищити ін­терес дошкільників до малювання. Як відійти від звичних пензликів і олівців та спробувати використовувати інші зображувальні матері­али та способи малювання. Ми застосували на заняттях і в повсяк­денній діяльності дошкільників нетрадиційні техніки малювання й дійшли висновку, що така діяльність надзвичайно захоплює й ди­вує дітей. Вони охоче беруться освоювати нові художні матеріали, готові по декілька разів повторювати ту чи ту дію. І що ліпше вдаєть­ся дія, то з більшим задоволенням діти її повторюють, ніби демон­струючи свій успіх, радіють, привертаючи увагу дорослого до своїх досягнень.

 Особлива цінність цих технік полягає в тому, що вони дають ді­тям змогу швидко досягти бажаного результату діяльності, реалізу­вати власний творчий задум.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У спільній з дітьми діяльності дорослий сам має бути творцем, щоразу по-новому розв'язуючи вже відомі дітям завдання. Це дає змогу дошкільникам зрозуміти, що ті самі завдання і проблеми можна розв'язувати різними спосо­бами.

Ніщо так не об'єднує дитячий колектив, як спільна творча діяль­ність, у якій бере участь уся група. Одним з видів такої діяльності дітей і педагога є створення колективної творчої роботи, значимої для всіх, за допомогою будь-якої нетрадиційної техніки малювання.

Для занять із дітьми використовуються численні й різноманіт­ні зображувальні матеріали (бусини, ґудзики, пір'я, бантики, виро­би в техніці оригамі тощо) та аркуші паперу різної форми, фактури й кольору. Головне, щоб зображувальні засоби зовні були яскрави­ми й привабливими для дітей.

Педагоги постійно урізноманітнюють колір і фактуру паперу, бо саме це істотно впливає на виразність малюнка і потребує від ді­тей щоразу добирати нові засоби для малювання, продумувати коло­рит майбутнього твору, не чекаючи готового рішення.

Результат роботи кожної дитини залежить від її зацікавленос­ті. Саме тому так важливо використовувати додаткові стимули: ігри, сюрпризні моменти, прохання дорослого про допомогу, музичний супровід, мультимедійні засоби тощо.

 

Використання нетрадиційних технік та засобів малювання в різних вікових групах

У кожен період дошкільного віку ми використовуємо певний набір нетрадиційних технік зображувальної діяльності, які відпові­дають віковим можливостям дітей:

  • молодший дошкільний вік - різновиди кляксографії, малю­вання долонькою, пальчиком, кулачком, відтиснення зім'ятим па­пером, поролоном, сірниковою коробкою, склянкою, «печатками» з картоплі тощо;
  • середній дошкільний вік - до вищезазначених технік дода­ємо відбиття листям, малювання гілочкою, жорстким напівсухим пензлем, восковою крейдою чи свічкою, малювання з використан­ням шаблонів та трафаретів, чорно-білий граттаж, фроттаж, набризк звичайний, монотипію предметну, пейзажну, живопис із розлитих фарб тощо;
  • старший дошкільний вік - крім уже відомих дітям тех­нік, використовуємо нові - кольоровий граттаж, аплікація з яєчної шкарлупи (пофарбованої крупи, солі тощо), малювання свічкою з пропискою аквареллю, гуашшю, малювання мильними бульбашками тощо.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Дуже важливо, щоб кожна дитина мала змогу самостійно обрати ті засоби для зображувальної діяль­ності, які їй найбільше припали до смаку. За таких умов у ді­тей не формується шаблонний, заданий спосіб дій.

 

Нетрадиційні інструменти:

•   тички різних розмірів

•   тонкі гілочки з дерева

•   поролон

•   печатки, штампи

•   палички від морозива

•   ватні кульки, ватні палички

•   зубні щітки

•   піпетки

•   йоржики для миття пляшок

•   гумки

•   свічки

•   пір'я тощо

Численність матеріалів ставить перед дітьми нові за­вдання й активізує уяву та фантазію. Кожна з цих технік - маленька гра. їх використання дає дітям змогу відчува­ти себе розкутими, сміливими, неординарними, розвиває уяву, творчі здібності, креативне мислення, надає повну свободу для самовираження.

У всіх вікових групах обладнані куточки зображуваль­ної діяльності. Основна їх мета -активізація самостійної ди­тячої художньо-естетичної творчості. Для зберігання та по­дальшого використання дитячих творчих робіт у кожній групі ми оформлюємо теки «Наша творчість».

 

Роль батьків у формуванні творчих здібностей дітей

Тісна взаємодія з батьками з питань розвитку дитячої творчості є необхідною умовою розкриття творчого потенціалу кожного вихованця.

Для того щоб зацікавити батьків цим напрямом цієї діяльності та залу­чити їх до активної взаємодії, педагогам потрібно систематично організовувати виставки дитячих робіт, проводити консультації щодо організації спільної творчої діяль­ності батьків з дітьми, ознайомлювати батьків з іграми, спрямованими на роз­виток творчих задатків дошкільників. Можна організувати «Творчу майстер­ню», де для батьків проводити тренінги, під час яких вони разом з дітьми будуть вчитися малювати, використовуючи нетрадицій­ні техніки.

 

 І на останок  –

«Пробудити закладений у дитині творчий потенціал, навчити працювати, допомогти зрозуміти і віднайти себе, зробити перші кро­ки в творчість для радості, життя - до цього прагнуть педагоги які себе поважають, які завжди пам'ятають просту істи­ну: бездарних дітей немає, є діти, яким дорослі вчасно не допомогли розкрити свій творчий потенціал».

 

За матеріалами журналу «Вихователь-методист» та Інтернет-ресурсів.

 

 

 

 

Нетрадиційні техніки малювання

Нетрадиційні техніки малювання

Художні матеріали

Техніка виконання

Орієнтовні теми для різних вікових груп

Відбиття листям

• Папір

• Підсушене чи опале листя різних дерев

• Гуаш

• Пензлі

Різні за формою листочки дерев покривають фарбами різних кольорів за допомогою пензля, потім прикладають їх до аркуша паперу забарвленою стороною для отримання відбитків. Стебла листочків можна домальовувати пензлем. Прожилки слід провести за допомогою тоненького пензля, злегка змоченого чистою водою

• Осінній килимок"1

• Сукня для осені"

• Бабки над водою“"

Малювання

долонькою,

кулачком,

пальчиком

• Широкі блюдця з гуашшю

• Пензлі

• Щільний папір будь-якого кольору

• Серветки

Долоньку, кулачок чи пальчик опускають у гуаш і прикладають до паперу, щоб зробити відбиток. Цей відбиток домальовують пензлями, аби отримати зображення птаха, дерева, метелика тощо. Після роботи руки слід витерти серветкою та помити з милом

• Сонечко“

• Рибки в акваріумі*“

• Медуза”

• Птахи на снігу"*

• Бігли ніжки по доріжці“

Малювання

жорстким

напівсухим

пензлем

• Жорсткий пензель

• Гуаш

• Папір будь-якого кольору й формату або вирізаний із нього силует пухнастої або колючої тварини

На пензель набирають густу фарбу (воду практично не використовують), після чого дотиками пензля до паперу заповнюють весь аркуш, контурний малюнок або шаблон. Виходить імітація фактури пухнастої або колючої поверхні

• Салют“

• Такі різні айстри"

• їжачок"“

• Курчата на траві"“

Відтиснення «печатками» з картоплі

• Блюдце з гуашшю (можна використати поролон, змочений гуашшю)

• Папір будь-якого кольору й розміру

• «Печатка» з картоплі (розрізана навпіл картоплина з вирізаною

у формі квітки, геометричної фігури тощо серединою)

«Печатку» з картоплі вмочають у фарбу і роблять відтиски на папері

• Сліди зайчика й вовчика на снігу'

• Овочі на блюді”

• Дозріли яблука в саду*"

• Рукавички для лисички"

Відтиснення

поролоном

• Блюдце або пластикова коробочка,

в яку вкладена штемпельна подушка з тонкого поролону, просоченого гуашшю

• Папір будь-якого кольору і розміру

• Шматочки поролону (замість поролону можна взяти пінопласт або гумку)

До штемпельної подушки, змоченої фарбою, слід притиснути шматок поролону і зробити ним відтиск на папері. Для того щоб змінити колір відтисків, необхідно використовувати додаткове блюдце зі штемпельною подушкою, змоченою фарбою іншого кольору

• Снігові кулі“

• Кульбабки"

• Сади цвітуть"

• Кольори зими*"

Відтиснення зім'ятим папером (тканиною)

• Блюдце або пластикова коробочка,

в яку вкладена штемпельна подушка з тонкого поролону, просоченого гуашшю

• Папір будь-якого кольору і розміру

• Зім'ятий шматочок паперу або тканини

Зім'ятий папір чи шматочок тканини слід притиснути до штемпельної подушки, змоченої фарбою, після чого зробити ним відтиск на папері

• Веселка“*

• Веселі курчата"

• Осіннє дерево“**

Нетрадиційні техніки малювання

Художні матеріали

Техніка виконання

Орієнтовні теми для різних вікових груп

Відтиснення

склянкою

• Порожня склянка

• Блюдце з гуашшю

• Папір будь-якого кольору і розміру

Дно склянки опускають у блюдце з фарбою, одразу після чого роблять ним відбиток на папері. Такими відбитками можна заповнити всю площину аркуша або певну частину. Виходить імітація фактурності кружечків. А якщо прикладати до аркуша лише один бік дна склянки, малюнок буде схожим на морські хвилі

• Війні Пух із кульками'"

• Мильні бульбашки*

• Барвистий килим"

Малювання

сірниковими

коробками

• Порожні закриті сірникові коробки

• Блюдце з гуашшю

• Папір будь-якого кольору і розміру

Вертикальну поверхню сірникової коробки змочують у фарбу, налиту в блюдце (вода практично не використовується), після чого роблять відбитки на папері, заповнюючи ними весь аркуш або певну частину. Виходить імітація фактурності цегляної поверхні

• Цегляний будинок"

• Мереживне дерево"'

Малювання

пальчиками

• Блюдце з гуашшю

• Папір будь-якого кольору і розміру

• Серветки

Дитина опускає пальчик у гуаш і наносить на аркуш паперу крапки, плями тощо залежно від задуму: ягоди, кетяги, квіти; хаотичне заповнення аркуша кольоровими плямами — малювання настрою або фактури кори дерев, поверхні річки, хутра тварин. Після роботи руки слід витерти серветкою та вимити з милом

• М'ячики для Мурчика*

• Намистинки*

• Намисто для ляльки'

• Осінній дощик"

• Ясне сонечко весною"

• Горобина"*

Кляксографія

• Папір

• Туш або рідко розведена гуаш у блюдці

• Пластикова ложечка або широкий пензель №7—10

Пластиковою ложечкою набирають рідку фарбу та виливають її на аркуш, роблячи пляму. Обертаючи аркуш, розмазують пляму — утворюється хаотичне зображення. Потім аркуш накривають зверху іншим аркушем, притискаючи його. Далі знімають верхній аркуш, визначають, на що схоже утворене зображення. За бажанням домальовують елементи зображення, яких бракує

• У гостях у плямки"

• Диво-картинки"

• Маленькі чарівники”*

Ниткографія

• Папір

• Туш або рідко розведена гуаш у блюдці

• Пластикова ложечка

• Нитка середньої товщини, удвічі довша за довжину аркуша паперу

• Пензлі

Нитку слід опустити в фарбу (або, тримаючи нитку за обидва кінці, пофарбувати її пензлем) і викласти нею на аркуші зображення або різні петлі, залишивши кінці нитки вільними за межами аркуша. Потім зверху накладають чистий аркуш, притискаючи його однією рукою, а іншою — витягують нитку за кінці, одночасно потягуючи її у різних напрямках. Малюнок просушують, за бажанням домальовують тонким пензлем

• Зимові візерунки"

• Квіти"

• Настала осінь"

Кляксографія з розбризком

• Папір

• Туш або рідко розведена гуаш у блюдці

• Пластикова ложечка або пензель №7-10

• Трубочка-соломинка для напоїв

Пластиковою ложечкою набирають рідку фарбу та виливають її на аркуш, роблячи невелику пляму (крапельку). Після цього через трубочку-соломинку дмухають на утворену пляму, обертаючи при цьому аркуш. Навколо плями утворюються бризки

• Капітошка*

• Сніговик*

• Барвистий килим осені"

Набризк

звичайний

• Аркуш картону

• Гуаш

• Шматочок картону

• Жорсткий пензель

• Зубна щітка або грудний аерограф

• Шаблони з природного матеріалу або трафарети з картону

На пензель набирають фарбу і злегка вдаряють ним об картон або пальчик вільної руки, тримаючи над поверхнею аркуша, до якого прикладений шаблон чи трафарет. Фарба розбризкується, заповнюючи проріз трафарету чи простір аркуша навколо шаблону. Для розбризкування фарби можна також використовувати зубну щітку, яку потрібно тримати вниз щетиною і пальцем рухати щетину, постійно витираючи палець від краплин фарби

Зимова ніч”

Снігопад"

Метелики"*

Живопис із розлитих фарб

• Багато пензлів різної товщини

• Акварель, гуаш або водоемульсійна фарба

• Склянка з водою

На аркуш паперу нанести декілька плям різними фарбами та пензлями різної товщини. Необхідно заповнити кольоровими плямами весь аркуш, не залишаючи білих проміжків паперу, не розмазуючи фарбу в один колір. Можна також після висихання фарби намалювати гуашшю дерево, птаха, метелика чи сонечко, а все інше буде як тло

Дивовижні кольори літа** Сьогодні ми — чарівники"

Монотипія

предметна

• Папір будь-якого кольору і розміру

• Пензлі

• Гуаш або акварель

Аркуш паперу складають навпіл. На одному боці малюють половину зображення предмета (об'єкти для малювання обирають симетричні). Поки фарба не висохла, аркуш знову складають навпіл для отримання відбитка. Потім зображення можна прикрасити, опрацьовуючи його деталі, щоразу так само складаючи лист

Сонечко*

Будинок бабусі** Вигадлива сніжинка***

Монотипія

пейзажна

• Папір

• Пензлі

• Гуаш або акварель

• Волога губка

• Шматок скла

Аркуш паперу складають навпіл. На одному його боці малюють пейзаж, після чого роблять його відбиток на другий бік аркуша. Виходить імітація віддзеркалення намальованого пейзажу в озері, річці. Той бік аркуша, на який наносять відбиток, попередньо злегка змочують вологою губкою.

А початковий малюнок після того, як з нього зроблено відбиток, додатково промальовують фарбами для більшої яскравості. Для монотипії також можна використовувати аркуш паперу і шматок скла (краї скла слід обмотати лейкопластиром). Для цього на скло фарбою наносять малюнок та кладуть на нього вологий аркуш паперу. Зображення виходить розмитим

• Білосніжні візерунки зимоньки-зими**

• Метелики на галявині"

• Золота осінь***

Чорно-білий

граттаж

(грунтований

аркуш)

• Білий картон або щільний білий папір

• Свічка

• Широкий пензель

• Чорна туш або гуаш

• Рідке мило

• Чорна туш

• Цвях № 50, № 100, шило або порожній стрижень

(голки, шпильки використовувати не рекомендується )

Аркуш білого паперу чи картону натирають свічкою так, щоб він був повністю покритий воском. На шар воску наносять декілька шарів туші або гуаші з додаванням рідкого мила. Після обсихання поверхні (15 — 25 хв.) гострим предметом видряпують малюнок

• Птахи відлітають у вирій"

• Казкова ніч"

Кольоровий

граттаж

(тонований

аркуш,

грунтований

аркуш)

• Кольоровий картон або щільний папір, заздалегідь затонований акварельними фарбами, гуашшю чи фломастерами (рівним кольором або хаотичними плямами)

• Свічка

• Широкий пензель

• Посудина для гуаші або туші

• Цвях або порожній стрижень

• Розведене водою мило

Аркуш затонованого паперу чи картону натирають свічкою так, щоб він був повністю покритий воском. На шар воску наносять декілька шарів туші або гуаші з додаванням рідкого мила. Після обсихання поверхні (15 — 25 хв.) гострим предметом видряпують малюнок

• Сонечко*

• Квіти на лузі"

• Палаючі вогники*

Фроттаж

• Папір

• М'який олівець

• Аплікація з різних за фактурою предметів або один фактурний предмет (наждачний папір, в'язана серветка, шматок тюлі, решітка, трафарет з картону, зім'ята газета, копійки)

На фактурну поверхню слід покласти аркуш паперу та затонувати його олівцем, не сильно натискаючи. З'являється відбиток малюнка з розмитими контурами. За бажанням можна домалювати отримане зображення, додати йому чіткості

• Скарб**

Малювання восковою крейдою (свічкою) з пропискою аквареллю

• Воскова крейда або свічка

• Білий папір

• Акварель

• Пензлі

Спочатку малюють лінійно-штриховий рисунок восковою крейдою (свічкою) на білому папері. Потім тонують аркуш аквареллю одного або декількох кольорів. Рисунок крейдою (свічкою) залишається не зафарбованим (білим)

• Весняний дощик"

• Зимова ніч**

• Місячна ніч”*

• Чарівна зимова казка***

Аплікація з яєчної шкарлупи з розписом зображення аквареллю

• Папір

• Клей ПВА

• Пензель

• Акварель

• Склянка з водою

• Яєчна шкарлупа з 5-ти — 8-ми яєць

На папір наносять контур зображення або обводять шаблон. Усе зображення покривають тонким шаром клею, одразу після чого викладають шкарлупу, одночасно приклеюючи. Коли підсохне клей, малюнок слід розписати акварельною фарбою. За необхідності контур можна обвести чорним фломастером чи маркером

• Ми — майстри (оздоблення тарілок)**

• Рибки в акваріумі"*

Малювання

гілочками

• Гілочки з дерева без бруньок

• Блюдце з гуашшю

• Пензлі

• Папір будь-якого кольору і розміру

Середню частину гілочки з дерева опускають у блюдце з фарбою (або, тримаючи гілку за обидва кінці, фарбують її пензлем), після чого кладуть гілочку на папір і, тримаючи її за обидва кінці, прокочують по аркушу. Залишаються сліди від фарби, схожі на тріщини, траву тощо

• Зернятка для пташенят*

• Квітка-веселка"

• Ялинка з вогниками*

• А калина біля броду білі квіти розпускає**

Малювання

мильними

бульбашками

• Папір

• Склянка

• Вода (100 г)

• Шампунь (1 ст. ложка)

• Гуаш двох кольорів по одній чайній ложці

• Трубочка-соломинка для напоїв

У стакані з водою слід розвести фарбу та додати шампунь. Опустити в стакан трубочку-соломинку й дмухати через неї до утворення кольорової піни. Зверху на кольорові бульбашки слід прикласти аркуш паперу для отримання відбитка.

Так можна робити декілька разів, бульбашки утворюватимуть різні сполучення кольорів. Зображення можна домалювати пензлем, фломастерами або чорною тушшю

• У гостях у Капітошки*