Основні завдання методичної роботи

Методична робота  проводиться за двома основними напрямками:

 

 • Пошук та вивчення нових технологій і методів у методичній і психолого-педагогічній літературі; їх теоретичне осмислення, апробація, аналіз та підсумки (використання в практичній роботі з дітьми).
 • Вивчення досвіду педагогів закладу в різних видах та формах педагогічної діяльності, аналіз та виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі, їх вдосконалення; узагальнення досвіду та його розповсюдження.

 

Основними компонентами змісту методичної роботи є:

 

 • отримання знань педагогами
 • вміння їх реалізувати на практиці
 • наявність результативності в педагогічній роботі
 • створення   умов   для   безперервного   вдосконалення   фахової майстерності та навчально-виховного процесу з дітьми.

 

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечують такі форми методичної роботи:

 

 • Cистема навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції;
 • Tворчі групи;
 • Cемінари - практикуми;
 • Колективні перегляди занять;
 • Школа молодого вихователя «Шлях до майстерності»;
 • Консультації.

 

Функції методичної служби ЦРД «Гармонія»

 

 • Інформаційна: Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій; встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність закладу.

 

 • Навчальна: Здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

 

 • Контрольно-діагностична: Моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.
 • Корекційно-прогностична (плануюча): Здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани)

 

 • Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

 

 • Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

 

 • Комунікативна: Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

 

 • Виховна (мотиваційно-стимулююча): Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

 

 • Гностична: Оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.

Готуємося до педагогічної ради

Шановні колеги!

28 лютого 2013 року відбудеться педагогічна рада за темою: "Взаємодія родини та дошкільного закладу щодо формування життєвої компетентності та особистісної культури дитини"

Порядок денний:

 1. Про стан роботи з батьками щодо формування життєвої компетентності дошкільника. (Л.А.Левицька - наказ)
 2. Розвиток дитичої індивідуальності на заняттях у гуртках. (К.А.Діденко, керівники гуртків - співдоповіді з досвіду роботи)
 3. Презентація родинного досвіду з даного питання (педагоги - презентація)
 4. Бліц-турнир  "На допомогу батькам. Про шляхи формування цілісної картини світу". (І.Г.Бахтіна - методичний захід)

До педради допоможе підготуватися метераіл, викладений нижче.

Готуємося до педагогічної ради

Шановні колеги!

29 листопада 2012 року відбудеться педагогічна рада за темою: "Розвиток духовної культури дошкільника". 

У рамках підготовки до педагогічної ради необхідно опрацювати  матеріали про проблему духовності українського суспільства, про вплив ідей В.О.Сухомлинського настановлення духовності дитини. З деякими з них  ви можете познайомитися детальніше...